Disparisyon Gavi Ek Dhanasri Sunnassee: Soupsonn Enn Group Personn Pou Eberz Zot

Pa pe kit oken lapist pou retrouv zot. Lapolis ankor aktiv pou resers Gavi ek Dhanasri Sunnassee. Zot kouzin kouzinn ki ena 17 ek 14 an respektivman ek finn disparet depi le 31 Juillet, swa 28 zour antou.

Ziska ler, Criminal Investigation Division (CID) divizyon sud soupsone ki bann zen-la finn al eberze kot enn group personn ki ena labitid resevwar zot.

Dayer, lapolis lans enn miz an gard a sa bann personn-la akoz zot pe komet enn deli. Enn bann dirizan sa group-la, interoze par l’express Dimans le 27 Aout 2017, inn deklare ki pena oken sans ki sa vre.

Anplis, li pa panse ki bann adept kapav komet enn akt ilegal. Pou presize, ki kot li, pena oken obligasyon ki enn personn reste kont so volonte.

Depi disparisyon Gavi Sunnassee ek so kouzinn Dhanasri, abitan Trois Boutique ek Ville-Noire respektivman, bann anketer CID, National Security Service ek Field Intelligence Office inn fer plizir desant dan larezyon Plaine-Magnien prinsipalman.

Zot inn mem esay lokaliz zot telefonn me pa naryin. Dapre enn sofer taxi, de zen-la finn vwayaz abor so veyikil. Li dir li finn depoz zot pre kot enn stasyon servis dan Plaine-Magnien.

Par ayer, bann let ekrir par Gavi Sunnassee finn sezi par bann anketer. Li finn sinial so lintansyon pou ‘ale’. Akoz li byin pros avek so kouzinn Dhanasri Sunnassee, li finn dir li so bann lintansyon. Se lamem ki adolesant-la inn swiv li.

Comments

comments