Li Gengn Rs 120 000 Dan Lekours: Labank Refuz Pran So Larzan

Sa lazwa pann dure pou sa retrete ki ena 60 an-la.

Mahensing Basoodelsing ti kontan apre ki linn gengn enn jakpot dan lekour semen dernie. Sa abitan Curepipe-la finn donk al touss so kass Rs 120 000 avek enn bookmaker dan Port-Louis.

“Mo ti met Rs 1600 lo enn premie seval apre Rs 1100 lo enn deziem,” retrete-la explike. Li dir ki li’nn gengn enn som Rs 105 000 ek Rs 17 000 lo sa de seval0la. “Se premie fwa ki mo gengn enn tel som,” li azoute.

Larzan dan poss, retrete-la ki ti akonpanie avek so garson finn prezant zot divan labank pli pros pou fer versman. Li finn soke kan labank inn refuz pran so larzan. “Kifer bann responsab inn refuz pran mo larzan?” vie zom-la demande.

“Mo’nn explik manager labank-la, avek prev, ki mo’nn gengn sa larzan-la dan lekours. Mo finn mem prodwir enn kopi tiket gengnan ki mo ti prezant bookmaker pou ankes larzan. Mo vremem pa konpran azisman sa anplwaye labank-la.

Saki mo pa finn apresie se manager finn akiz mwa pou blansiman larzan,” sa papa lafami-la dir. “De ki drwa li permet li fer enn tel alegasyon,” li interoze, dan koler.

“Li finn demann mwa pou retourn kot bookmaker-la ek reklam li enn chek pou ki li aksepte mo larzan.” Redaksyon Radio Plus inn solisit versyon labank an kesyon plizir fwa me zot pa finn retourn ver zot.

Saki lalwa dir

Dapre lalwa, tou som ki depass Rs 500 000 pa pou aksepte par enn labank, amwin ki benefiser sa personn-la kapav sertifie, avek enn bon prev, provenans sa larzan-la.

Comments

comments