[Video] Pena Oken Sarz Provizwar Blansiman Larzan Kont Navin Ramgoolam: “Se Enn Ti Batay Ki Noun Gengne”

Mazistrat Meenakshi Bhogun inn transe. Li finn rey sarz provizwar blansiman larzan kont Navin Ramgoolam dan lakour Curepipe azordi, Lindi le 28 Aout.

Se dan zafer kof-for. “The court finds that 29 months are inordinate delay and unexplained,” mazistrat-la fer resortir.

Audio:

Zizman-la finn done dan labsans reprezantan buro Directeur des poursuites publiques, Denis Mootoo. Enn santen partizan finn deplase dan Curepipe azordi, Lindi le 28 Aout.

Video:

Se sou laplodisman ki lider Parti Travailliste inn rant dan lasal lodians. Bann travayist, Patrick Assirvaden, Jim Seetaram, Anil Bachoo ek Devanand Rittoo ti osi prezan dan lakour avek Dhiraj Khamajeet, Osman Mohamed ek Tassarajen Chedumbrum Pillay.

Sarz formel an Septam

Denis Mootoo ti deklare an Juillet ki aret prose pou abu prosedir pa ti aplikab akoz parke ti ena lintansyon plas enn sarz formel blansiman larzan kont Navin Ramgoolam. Sa pou loze an Septam.

Sa fer 29 mwa depi ki enn sarz provizwar blansiman finn loze kont Navin Ramgoolam. Me Gavin Glover, avoka Navin Ramgoolam, ti depoz enn mosyon pou radiasyon bann sarz.

Li finn soutenir ki sa sarz provizwar-la date depi Fevrie 2015 ek tou sa zafer-la pe trene depi 29 mwa. Se akoz sa finn fer enn demann pou ki sa ka-la reye. Pandan bann premie deba otour mosyon radiasyon bann sarz, le 19 Juillet, Me Gavin Glover ti avanse: “Enough is enough.”

Enn som larzan Rs 220 millions ti retrouve dan bann kof-for Navin Ramgoolam laswit enn perkizisyon dan lakaz ansyin premie minist an Fevrie 2015.

Comments

comments