‘Attempt At Murder’ Kolez Patten: Li Trangle Enn Adolesan Avek Difil Elektrik

Jayen inn viv enn kosmar. Viktim ‘bullying’ dan kolez, enn kamarad inn esay trangle li. Bann ofisie Child Development Unit zot formel: bann fe-la inn kalifie kouma enn tantativ meurt.

Jayen (prenon modifie) ki ena 12 an dan Form I dan kolez Patten ki trouv dan Rose-Hill. Li afirme ki li finn trangle avek enn kab elektrik par enn kamarad so klas. Bann fe-la inn deroule dan lakour lekol Lindi le 28 Aout dan lapremidi.

Kamini, mama ki finn efondre, inn konfie avek Radio Plus. “Kosmar mo garson inn koumanse depi larantre 2016. So bann kamarad pa aret arsel li (akoz li asmatik) depi ki li an Form I. Mo’nn mem inform ladireksyon plizir fwa de sa brutalite ki li finn viktim, me zot pa finn pran oken mezir korektiv.

Loading...

Insidan-la inn arive dan lakour zot lekol dan lapremidi. Enn kamarad klas inn pran enn kab elektrik ek inn etrangle mo garson depi so ledo. Li finn gengn sok, si bann zanfan pa ti vinn tir mo garson, li ti pou fini mor.” Jayen finn osi blese lo latet ek likou kan li ti pe debat pou rod sove depi so agreser.

Li Gengn Kou ek Zot Kokin Do Dipin

Kamini soutenir ki so garson gengn bate souvan par so bann kamarad klas. Zot kokin so dipin ek materyel skoler. Sa problem-la finn repete plizir fwa. Sa reflekte lo so letud akoz mo garson nepli anvi al sa lekol-la akoz bann agresyon ki li subir. Fek-la, enn zelev finn anbet li avek enn konpa ek Jayen finn blese lo so posteryer. Direksyon lekol inn met Betadine lo so blesir ek pa finn pran oken sanksyon.”

Kamini soulinie ki li pa finn al pli lwin ki inform ladireksyon sa bann problem-la. “Mo estime ki se enn problem ant zanfan ek zafer-la ti bizin regle dan lekol lamem. Me finn ariv pli pir.”

Kan bann paran, informe par direksyon lekol, finn ariv lekol pou rekuper zot zanfan, zot finn al direk stasyon lapolis larezyon pou fer enn depozisyon.

Sa ka-la finn refere brigad proteksyon miner ki finn answit diriz ver Child Development Unit (CDU) ki finn reklam enn lexamin medikal pou zanfan-la avek soumisyon enn Form 58. Medsin finn ateste gravite sa akt-la. Zanfan-la ena enn mark ki byin vizib lo so likou avek bann tras disan. “Se enn ka konstitutif attempt at murder,” dapre CDU.

Direksyon lekol inn pran kontak avek Kamini pou fixe enn rande-vou azordi, Zedi le 31 Aout, pou trouv enn aranzman pou sa problem-la. Mama-la finn refuze kategorikman akoz li per enn zafer parey kapav repete dan lavenir. “Kolez-la pa pou perdi naryin, me nou antan ki paran, sa touy nou pou guet nou zanfan arsele dan lekol toulezour, san ki direksyon kolez-la fer kitsoz.”

Jayen inn resevwar bann swin neseser ek so leta lasante pe ameliore. Li finn interoze par CDU ek inn resevwar lasistans enn sikolog ki finn konsey so paran pou pa anvway zanfan-la lekol pandan 2-3 zour akoz li ankor dan sok. Bann paran inn soumet enn demann transfer avek minister ledikasyon apre ki zot inn depoz enn plint.

Gavin Patten : « J’ai rappelé les principes »

La rédaction d’Explik ou K a pris contact avec Gavin Patten, principal du collège Patten Boys à Rose Hill, qui nous donne sa version des choses.

« Le cas a été référé à la Private Secondary Schools Authority. Vu que les parents ont fait une déposition à la police, il faudra attendre la décision de la police pour la conclusion de cette affaire. »

Interrogé sur l’incident du compas qui avait été signalé plus tôt, et ce cas d’étranglement dans la cour de récréation, le recteur soutient « que pour punition, les deux élèves ont été renvoyés pendant deux jours.

C’est le premier rapport noté contre l’élève impliqué dans le cas d’étranglement ». Par rapport aux plaintes précédentes de la mère, « j’ai rappelé à plusieurs reprises à l’assemblée, les bons comportements et principes que doivent adopter les élèves ».

Le Bureau de l’Ombudsperson for Children nous a indiqué qu’il n’entrerait en jeu que si l’affaire n’était pas traitée dans les trois jours et si les parents n’ont pas satisfaction auprès de la CDU.

Comments

comments