Enn Polisie Dir Enn Sofer: “Donn Mwa Rs 1000 Mo Less Ou Ale.”

Li touzour pa kwar so zorey. Alos ki li ti pe diriz ver laferm Socovia pou transport bann bef a lokazyon fet Eid-Ul-Adha ki pou selebre Samdi, Wahid, enn sofer kamyon finn arete par enn motar.

 

So fot? Li ti pe transport de personn anplis ki limit otorize. Me tou pa finn pass kom prevu ek li rakont nou kouma li finn malmene par enn ofisie lapolis.

“Linn zour nou gro betiz. Li dir mwa bour lisans-la la. Li pena maniyer koze.”

Li kone linn fer enn fot, sofer-la finn donn ofisie-la so explikasyon. “Monn dir li akoz pe sarye bef akoz sa ena dimoun lo keson. Li permet sa bann peryod-la be less nou ale.”

Se lamem ki Wahid revel nou ki sa polisie-la finn dir li. “Li dir mwa koumsa, to pou al pey de kontravansyon Rs 2000 ek Rs 2000 fer twa Rs 4000. Be donn mwa Rs 1000 mo less ou ale…”

Wahid pa finn sede ek finn al stasyon lapolis Vacoas kot linn fer enn depozisyon.

Comments

comments