Navin Ramgoolam: “Bann Parlmanter Lepep Pe Rod Mwa”

“Mo pa finn rankontre personn. Se zot ki pe rod enn rande-vou avek mwa.” Se samem ki Navin Ramgoolam afirme avek lexpress azordi gramatin, Zedi le 31 Aout.

Li finn fer sa deklarasyon-la swit a bann rumer ki pe sirkile, sa ve dir ki bann manb mazorite gouvernman pe fer enn operasyon seduksyon avek lider Rouz.

Dapre lider parti travayist, li kler ki gouvernman Lepep pe koule ‘kouma Titanic’

Kapitenn sa bato-la, Premie minist Pravind Jugnauth explike ki lider rouz pa pou kapav sove sann kou-la parey kouma li ti fer pou zafer BAI.

“Bann manb gouvernman lepep frustre ek zot pe al fer nofraz pli divan,” Navin Ramgoolam soutenir.

Comments

comments