[Exclusive] Sodnac: “Mo Trouv Loto Tinte-la Pe Bouz Bouze, Kan Mo Guet Byin Mo Gengn Sok…”

Sanjeev, enn abitan Sodnac ki trouv dan Quatre-Bornes ek ena 44 an, finn apros nou yer, Zedi le 31 Aout, pou rakonte ki linn trouve lo simin dan enn ti kwin ver 22hr parla. Li ti pe retourn so lakaz depi travay ek li finn gengn sok kan linn trouv sa.

Sanjeev konfie: “Mo abitie retourn lakaz depi mo travay ver 9hr aswar. Me yer, mo finn gengn retar akoz ti bizin ferm kont. Simin mo abitie pase pou al lakaz inpe trankil. Me san fwa-la, monn trouv enn loto avek tinte borde ek sa pe bouz-bouze. Kan monn koste, monn gengn sok.”

Nou interlokuter dir ki kan linn koste pre kot loto-la, linn trouv enn madam ek de misie ki touni. Madam ti pe fer felasyon avek tou le de. Sanjeev dir banla pa finn remark li ek linn ale depi laba. Kouma linn rant lakaz linn telefonn lapolis me loto-la ti fini ale apre 5 minit.

Sanjeev demande si gengn drwa fer enn zafer parey dan loto. “Si enn vie dimoun ou enn ti zanfan ti pe pase sa ler-la, zot leker ti kapav arete. Pa enn plas pou fer enn zafer parey paski tou dimoun zot sansibilite pa parey. Mo mem monn soke,” Sanjeev explike dan koler.

Se premie fwa ki linn trouv enn akt indesan parey ek nepli trouv ankor. Alos, nou pe fer apel a lapopilasyon, kone kot zot pe fer sa bann akt-la paski li kont lalwa ek sansibilite nou sitwayin. Fer pass sa mesaz-la pou ki bann personn ki ti dan loto-la kapav trouve ek kone ki zot pe fer. Mersi lepep.

Comments

comments