Médine, Camp-de-Masque: Tipti Ikhlass Desede Swit A Enn Perforasyon Lefwa

Tipti Ikhlass Mahamoodally, ki ti ena 20 mwa, pa finn surviv so bann blesir.

Li finn rann lam Zedi apre ki linn fer enn chute depi so peron so lakaz dan Médine Camp-de-Masque. So paran ek bann pros dan sok.

Latmosfer lour ek ena boukou douler kot bann Mahamoodally. Apre ki zot finn aprann dese tipti Okhlass, bann pros finn reuni pou soutenir lafami Mahamoodally.

Ti zanfan-la ti pe zwe deor so lakaz Zedi ver 11hr kan linn fer enn chute depi peron enn store ki trouv dan so lakour mem. Alerte par so bann kri, so papa Samad, 43 an, ki ti pe anbal sorbe andan store-la finn galoupe pou port li sekour. “Mo pa konne kouma mo garson finn tombe, li ti pe plore e li ti pe debatt,” papa-la explik bann anketer.

Loading...

Samad finn imediatman transport so garson lopital Flacq me personel swanian inn konstat so dese. Lekor san lavi viktim-la finn transporte lamorg pou fer otopsi.

Bann pros tipti Ikhlaas pa pe kapav remont sa douler-la. Kan finn rankontre li so lakaz, Samad ti pe paret perdi. Li pa pe aret fixe sa plas kot so ti garson finn tonbe. Li finn abat net.

Mama ti zanfan-la ki enn infirmiyer dan lopital Flacq, finn osi tromatize par sa nouvel-la ek li dan enn silans total. Dapre bann pros, Ikhlass ti reyon soley pou so paran.

Zainab Soobratee, tantinn Ikhlass, 38 an, konfie ki tou finn baskile pou lafami. “Samad ena enn lot garson ki ena 8an. Bann paran ti pe swet enn deziem zanfan, me groses mama-la pa finn ariv so term. Sizan ek demi apre, mama-la finn tonb ansint ek inn akous Ikhlass. So nesans finn amen boukou lazwa dan lafami. Ek aster, Ikhlass inn ale ek so paran finn aneanti,” Zainab explike.

Li azoute ki Samad ti pe konsakre boukou letan pou so garson. “Samad finn touzour byen okip so zanfan e li ti byen atase avek Ikhlass,” li dir.

Ikhlass dekri kouma enn zanfan emerveye par so lantouraz. Li ti pe paret byin intelizan, dapre so bann pros. “Ikhlass toultan ena enn sourir, kan nou apross li, li may nou lame li riye e li gazouye. Ikhlass abitie monte desann lor sa perron-la et nou finn gayn enn sok kan nou finn aprann linn tombe linn mor. Zot tou ti byin kontan li,” so tantinn rakonte.

Sarah, 51 an, ki ti baby-sitter Ikhlass depi ki li ti ena kat mwa, pa finn kapav retenir so bann larm.

Li ti pe konsider li kouma so prop ti zanfan. “Ikhlass ti pe apel mwa mama. Li ti enn garson byin obeisan. Se byin dur pou mwa ek mo panse li pli dur pou so bann paran,” li dir avek enn lavwa brize avek emosyon.

Lotopsi pratike par sef departman mediko-legal, Dr Sudesh Kumar Gungadin, inn atribue so dese a enn ruptur lefwa. Lanket mene par serzan Dussoye, supervize par inspektris Ramkissoon.

Comments

comments