Neglizans Medikal: Zot Pou Revolte Kan Zot Pou Kone Ki Finn Ariv Anusha, 26 An

Li pa finn surviv so witiem mwa groses. Li ti admet lopital Jawaharlal Nehru le 16 Aout. Anusha, 26 an, inn desede le 25 Aout, swa de zour apre ki linn donn nesans so garson.

Rajiv, mari viktim-la, ankoler ek revolte. Li pwint ledwa fason so madam inn neglize ek alegue ki li finn desede swit a enn neglizans medikal.

Loading...

Dapre rapor otopsi viktim-la, enn arter seksyone onivo so luterus inn provok enn akimilasyon disan dan so vant.

Se tras diabet dan disan Anusha ki finn kondwir dokter ki ti pe tret li pass 2-3 zour dan lopital le 16 Aout. Le 23 Aout Rajiv alegue ki personel swanian inn fer enn inzeksyon antibiotik lo so fam.

Me so papie medikal indike klerman ki li ti alerzik. Ek dan lapremidi, li finn bizin pratik enn sezaryen, akoz so leta lasante ti agrave.

So misie afirme ki se ver dezer dimatin, le 24 Aout, ki li finn informe lo sa sitiasyon-la. So madam ti admet dan Intensive Care Unit ek li finn retourn lopital so landimin ver 6hr dimatin. Se lamem ki li finn aprann dese Anusha.

Lekor Fre

Revolte, li finn port plint stasyon lapolis Rivière-des-Anguilles, akoz linn remark plizir anomali. An efe, ti ena enn inkoerans lo ler exak dese so madam.

“Monn ariv lopital 6hr. Me kifer lekor mo madam ti fre si linn desede 5hr? Personel swanian pa finn dayer ena lamour prop pou rekouver so lekor.”

Nou finn kontakte buro Regional Health Director lopital Rose-Belle. Me enn prepoze inn inform nou ki sa ka-la finn refere minister lasante ek enn lanket polisiyer an kour.

“Mo anvi ki fer lazistis akoz mo madam pa ti merit mor koumsa. Li ti ena tou so lavi divan li. Nou ti ena pou fet nou 5 an maryaz le 9 Septam ek an mem tan nesans ti bebe-la. Me destin pa finn permet sa. Mo swete ki minister lasante fer lalimiyer lo dese mo fam,” Rajiv lanse.

Comments

comments