[Video] Vacoas: Saki Ashley Trouve Dan So Feyte Pou Fer Zot Vomi

Ashley pa pou blie sa lexperyans linn fer-la vit kan li ti pe al manz so feyte ek gato prefere. Olie foure avek lakrem, gato-la ti ena enn bebet ki vivan… enn kankrela!

Se Zedi le 31 Aout ki papa sa Vacoassien ki ena 23 an-la finn aste gato patisri pou li depi enn supermarse larezyon. “Mo papa finn aste enn feyte a lakrem, enn pwi damour, enn chou ek enn pate poule. Mo ti pe al manz feyte a lakrem an premie kan monn trouv de lantenn pe bouze,” Ashley rakonte.

Video:

“Kan monn ouver gato-la, monn trouv enn kankrela vivan! Koumadir li ti pe zwe koukasiet avek mwa. Ti byin degoutan,” zen zom-la dir, ki pa finn oze manz bann lezot gato-la osi. Li dir ki li sertin kankrela-la pa ti kot li akoz plastik ki ti ena bann gato-la ti sele.

“Monn kareman perdi gou manze. Zame mo pou manz feyte a lakrem aster,” Ashley azoute. Li pe pans pou raport sa ka-la buro saniter larezyon.

Comments

comments