[Exclusive] Baie-du-Tombeau: Aarushi “Enn Chourel Vinn Akote Mwa Ek Mo Ti Bebe Anba Enn Pie”

Aarushi (non fiktif), ki mama enn zanfan, inn apros nou azordi pou rakont enn orib mezavantir ki linn pase 9 an desela. Sa zafer-la finn deroule enn lanwit dan simin ki al Riche-terre pre kot Jin-Fei.

Ti ver 19hr30 kan li ek so misie avek zot ti bebe ki fek ne ti lo enn motosiklet pwal direksyon enn lapriyer. Enn kou so misie so motosiklet so larou inn plat. Li bon zot kone ki Aarushi ti fek gengn so ti bebe fer de semen parla.

Aarushi rakont nou: “Kan motosiklet-la finn anpann, mo misie inn met sa anba enn pie lafours. Ti fini ariv 8hr ek nou pa finn resi al lapriyer-la sa lanwit-la. Ti ena enn tub ti pe alime.”

Apre enn moman, Aarushi dir ki so mari inn telefonn enn dimoun pou depann so larou. Apre sa, so misie inn tir larou ek kan dimoun-la inn vini, linn al ansam kot mekanisyin ki pa ti lwin. Aarushi inn pran so ti bebe ek atann kot motosiklet-la antretan. li finn asiz lo enn ross ek ti pe atann so misie vini ek ti fini ariv 21hr30.

“Kan mo ti pe asize, monn trouv enn madam ansint pe vini lo simin-la ek monn panse kapav li osi pe al lapriyer. Apre enn ti moman monn guet mo ti bebe ek mo re lev mo regar pou guet madam-la. Li pa ti laba ek monn panse kapav linn gengn enn lift,” Aarushi dir dan freyer.

Nou interlokuter dir li pa kwar dan fantom ek li pann kas latet. Me apre enn 20 segonn, li santi enn prezans pre akoe li. Kan li vire pou guete li trouv mem madam akote li pe guet so ti bebe ki ti dan so lebra. “Sa ler-la monn imazine ki se enn chourel ki akote mwa ek mo ti bebe anba sa gran pie lafours-la,” li dir nou.

Ver 22hr15 kan so mari vini, linn gengn letan met larou ek Aarushi ti ankor anplas pe asize. “Chourel-la koumadir inn fer enn lafors pou anpes mwa ale akoz mo ti bebe. Ler mo guet mo mari mo pa kapav dir naryin apart mo larm pe koule. Mo ti pe ankor santi prezans sa chourel-la ek mo pa ti pe kapav explik mo mari,” Aarushi azoute.

Apre ki so mari inn rass ti bebe depi so lamin, sa dimoun ki ti vinn depann zot inn fini konpran ki pe pase. Li enn paster ek linn poz so lamin lo latet Aarushi. Apre enn moman, nou viktim inn tonb san konesans. “Mo finn tann li riye ek dir donn li sa ti bebe-la ek ki pou li sa. Apre enn lapriyer par sa paster-la mo finn resi gengn konesans,” Aarushi dir.

Zot inn retourn lakaz ek mem zour ver 1hr dimatin, Aarushi finn tann sa chourel-la riye depi so laport baraz. “Mo finn dir mo mari ek li dir mwa li pa finn tann naryin. Mo ti preske vinn fol avek so riye. Enn sans mo mama finn amen mwa kovil so landimin ek apre enn bon lapriyer, tou inn korek azordi. Me se enn zafer ki zame mo pou blie,” Aarushi konfie.

Samem lexperyans Aarushi ki ena lo fantom ek li dir li kwar lo sa apre enn mezavantir parey. Eski zot inn pass ladan? Eski Aarushi inn vremem pass par enn chourel? Ki zot lopinyon lo sa? Met enn komanter ek zot mem kapav anvway nou enn mesaz pou rakont zot mezavantir lo nou paz ofisie: La Gazette.

Comments

comments