Macondé: Aktivite Paranormal – Jessy “Nou Motosiklet Pa Pran Anmars Anba Enn Pie Lafours”

Jessy inn apros nou azordi, Zedi le 7 Septam, apre ki li finn lir mezavantir ki Aarushi finn pase Riche-Terre. Li rakonte ki finn pase kan li ek so frer finn al lapes Macondé 13 an avan.

Jessy dir: “Nou finn sorti Curepipe ver 14hr sa zour fatidik-la pou al direksyon Macondé pou fer enn parti lapes. Letan ti mari top ek nou finn lapes ziska 11hr aswar. Nou ti garde nou motosiklet anba enn pie lafours boner.”

Kan finn ariv 23hr, zot inn desid pou retourn lakaz ek inn al anba pie lafours-la kot zot ti garde moto. Me zis la ler lamem, gro lapli finn koumans tonbe, dapre Jessy. Li rakonte ki lapli-la finn kontinie tonbe pandan 20 minit.

“Nou finn koumans gengn traka akoz ti pe koumans fer tar. Ek larout ti byin long. Malgre sa, mwa ek mo frer desid pou sorti anba pie-la ek roule dousman dousman. Kouma nou start motosiklet, sann kou-la li pa le pran anmars,” Jessy konfie.

Apre enn tigit brikolaz, motosiklet-la pa finn pran anmars. Alos, zot inn desid pou pouss motosiklet ek al rod led. Jessy dir ki zot ti pou bizin mars enn 2 km parla pou resi gengn led.

“Bondie gran, kouma nou finn sorti anba sa pie-la, gro lapli inn aret tonbe enn sel kou. Koumadir enn mirak. Kan mo guet koltar, mo trouv partou sek ek nou finn etone. Me sa ler-la, nou pa finn pran kont paski nou lespri ti dan retourn lakaz,” nou interlokuter rakonte.

Saki pli sokan dan sa zistwar-la, zot inn esay met zot motosiklet anmars ek linn pran. “Ou guet mwa sove sa zour-la. Tiou! Dife lo koltar! Depi sa zour-la nou pa finn konpran ki finn pase avek nou. Nou pann resanti oken prezans me nou finn ress bet kouma lapli koumans tonbe ek motosiklet pa pran zis anba enn pie lafours,” Jessy azoute.

Eski se enn zafer paranormal ki finn arive avek zot ou enn koinsidans? Eski ena kit relasyon avek bann gran pie lafours? Met zot komanter naba lepep.

Comments

comments