Vallée-Pitot: “Zot finn met kouto anba mo lagorz divan mo fam”

Zot ti reserse depi le 28 Aout dan enn zafer alegasyon sekestrasyon. Sa de abitan Vallée-Pitot, ki ena 24 ek 30 an, finn arete par bann otorite Mardi le 5 Septam.

Enn trwaziem sispe finn egalman epingle 2-3 zour pli avan. Zot soupsone pou esay agres ek sekestre enn abitan Port-Louis, ki ena 41 an.

Dapre versyon de-fe viktim-la avek bann eleman Criminal Investigation Division stasyon lapolis Abercombrie, so bann prezume agreser finn debark kot li zour insidan-la pou reklam li Rs 3 500.

Zot pa finn gengn saki zot vinn rode, zot inn anbark li dan enn loto mark Nissan avan pran direksyon Karo Kalyptis. Zot inn fors viktim-la pou donn Rs 2000 ek zot inn depoz li kot li apre sa.

Me bann prezume kidnaper-la finn retourn ankor so aswar. Viktim-la dir ki bann agreser-la inn menas li avek enn kouto. “Zot inn rant kot mwa, zot finn met kouto anba mo lagorz devan mo madam. Zot finn kokin mo portab ek zot finn fer dezord dan mo lakaz.” So bann agreser ti pe reklam li Rs 75 000.

Dan so versyon de-fe, enn parmi bann sispe-la afirme ki viktim-la ti dwa li larzan ek li pa ti pe rod retourne. Individu-la explike ki li finn dir li gard enn sertin som larzan enn plas.

De abitan Vallée-Pitot finn tradwir divan lakour Port-Louis, Merkredi le 6 Septam, sou enn sarz provizwar skestrasyon ek Demanding money by threat. Zot finn rekondwir dan selil polisiyer apre zot konparisyon lakour. Ziz finn obzekte a zot remiz an liberte.

Comments

comments