[Exclusive] Phoenix: Sonia “Li menas pou viol mo ser 17 an si mo pa retourn viv avek li..”

Sonia* (non fiktif), ki ena 21 an ek abit Phoenix, inn apros nou azordi pou rakont lavi troublant ki li pe viv. Li ena enn ti ser, 17 an, ek li kamarad avek lom avek ki li ti pe viv avan zot separasyon. Vwasi dilem ki Sonia ena ek li konfie..

Nou viktim dir li santi li pa an sekirite ek an mem tan per pou so ti ser, ki frekant enn lekol dan Vacoas. Sonia ti pe viv an konkibunaz avek so ex-lom, enn denome Ayub* (non fiktif), pandan 4 an ek zot finn separe apre enn zistwar ki nou interlokuter pann rod devwale.

Sonia konfie: “Apre 4 an ki nou ansam, nou finn separe mwa ek Ayub. Fer preske trwa mwa nou separe. Ayub anvi mo retourn avek li me akoz so mantalite ek karakter violan, mo finn desid pou met enn term a nou relasyon. Malgre sa, li kontinie arsel mwa ek linn mem menas pou viol mo ti ser ki ena 17 an.”

Nou viktim dir li per pou so sekirite. Li pa viv avek paran so ti ser. Me li kone ki Ayub kamarad avek li paski zot ti extra korek kan Sonia ti avek so ex-lom. Sonia pa anvi fer oken case me sa bann menas-la fer li pans diferaman.

Alos li finn kontakte nou pou demann konsey. Nou finn osi kontakte Ayub pou demann li explikasyon me li finn dir ki se enn gran mansonz. Zame li pou oz koz enn zafer parey. Se sinpleman Sonia pa anvi retourn avek li ek pe tir pretex pou terminn zot relasyon pli vit posib. Ladan, Ayub osi afekte par sa separasyon-la.

Ki zot konsey Sonia? Li bon zot kone ki li pa anvi retourn avek Ayub me Ayub pans pou retourn avek li malgre bann problem inn arive. Aster Sonia santi li menase ek pa an sekirite. Sa bann propo ki Ayub finn fer fatig so latet ek sirtou ki so ti ser ankor gard kontak avek Ayub.

Met enn komanter anba si zot ena kit konsey. De nou kote, nou finn konsey Sonia fer enn plint stasyon lapolis ek nou finn konsey so ti ser pou koup kontak avek Ayub pou so prop byin. Mersi lepep.

Comments

comments