Infidelite: Ram “Mo fam ti infidel avek mwa, aster apre separasyon mo dout paternite mo zanfan 5 an”

Enn zistwar infidelite konzigal omilie konba enn zom ki anvi kone si li papa biolozik enn zanfan. Sa ti zanfan-la finn ne 5 an avan.

Separe avek so madam depi plis ki enn an, bann dout kontinie tourmant li. Ram (prenon fiktif) met an koz so paternite. Li gengn traka ki li pa papa biolozik so garson ki ena 5 an.

Koup-la pe fer demars pou divors. Dapre Ram, so demann separasyon se akoz enn zafer infidelite. Li ti ena bann gran dout lo so fam depe enn bon bout letan. Li konfie ki letan inn fini par donn li rezon.

Mari ek fam inn fer 10 an maryaz. Dan sa lunyon-la finn ne de zanfan. Koup-la finn koumans gengn bann problem an 2015. Ram explike ki so fam ti pe atire de-pli-anpli par enn zom ki li ti prezant li kouma so koleg, 2-3 banane avan. “Si koumansman mo ti pe fer mo fam konfians, me sa inn sanze vit.

Boukou dimoun inn vinn dir mwa ki ena kitsoz ki pa bon ant sa de-la. Konportman mo fam ti, an efe, sanze boukou osi. Dan mo kartie, zot tou ti pe koz mo koze. Zot tou ti fini kone ki mo fam pe gard mari deor.

Monn mem trouv zot diferan plas a plizir repriz. Sak fwa li ti pe trouv bann exkuz pou zistifie li. Sak fwa li nie ki li ena relasyon avek sa zom-la me mo pa ti pe konpran kouma enn fam marye pass laplipar so letan avek enn koleg travay,” Ram kontinie dir.

“Zot ti aman…”

Apre plizir diskisyon, so fam inn desid pou separe avek li. De trwa semen plitar, li finn anmenaze avek koleg-la, ek li finn konfirm bann dout Ram. “Mo finn finalman konfirm mo bann dout ki zot ti aman depi plizir lane, swa byin lontan avan mo dernie zanfan ne.”

Se pou sa rezon-la ki Ram ena bann dout lo paternite so zanfan azordi. “Se pa fasil pou viv avek enn zafer parey antet. Mo bizin konn la verite. Sa fer mwa boukou dimal.

Mo pa swete viv dan flou ankor. Monn solisit enn laboratwar prive ki finn reklam mwa Rs 20 000 pou enn test paternite. Se enn gro som larzan. mo ti anvi kone si minister lasante fer bann test parey.”

Enn prepoze minister explike ki enn lexersis parey pa disponib dan laboratwar publik, ek finn presize ki kapav fer li an prive. li revele osi ki Forensic Science Laboratory kapav pran bann test parey me kont enn peyman.

Ram enn zom meurtri. Li pankor kone si li pou santi li anpe apre bann test-la. Si rezilta negatif, sa pou kapav ena enn linpak konsiderab non selman lo so lavi me egalman lo so zanfan.

Antouka, Ram inn desid pou al de lavan afin pou aret bann rimer, disip bann dout ek met enn term a sa bann mansonz-la.

Comments

comments