[Exclusive] Solitude: Ashvin “Kouma nou ariv kot enn pon, nou tann enn lavwa fam”

Ashvin, ki abit Solitude, inn apros nou azordi apre ki li finn trouv nou lartik lo enn mezavantir ki Jessy finn pase dan Macondee. So zistwar finn gengn 7 mwa desela. Li rakonte…

Nou interlokuter dir nou ki sa lanwit-la ti fini ariv ver 2hr dimatin. Li gengn enn call telefonn ki so kamarad pe dir li vinn zwen li dan kanpman paski ena enn ti program. “Mo pa finn kas latet ek mo ti ankor leve. Mwa ek mo de kouzin nou ti pe met enn ti program lakaz,” Ashvin dir.

Alors sa trwa-la finn desid pou al direksyon kanpman-la ki trou dan Pointe-aux-Piments. Zot inn pran enn motosiklet ek de bisiklet paski kanpman-la pa lwin avek Solitude.

Ariv enn moman, zot ariv kot enn pon ek ena enn vie pie lafours laba. Zot inn desid pou pran enn ti repo avan kontinie zot larout. “Kan nou fini repoze, mo kouzin ki ti pran motosiklet-la inn met an mars. Me so motosiklet pa finn demare. Sa ler-la nou finn panse ki lesans inn fini ladan,” Ashvin konfie.

Kan zot inn cheke zot inn trouve ki ena lesans ek tou korek ladan. Apre 2-3 minit, zot tann enn lavwa fam. Zot inn pran tors deswit ek bate pou cheke si ena kiken. Me zot pa finn tann naryin ankor.

“Lavwa-la ti byin ba sa ler-la ek zot tou parmi inn tann sa. Nou pa finn pran kont ek nou finn kontinie guete ki problem motosiklet-la inn gengne. Me soudin, nou koumans tann mem lavwa koumans sante. Sa si dan enn langaz Angle,” Ashvin rakonte.

Zot inn re bat tors ek sann kou-la zot inn trouv enn kitsoz pase. Ek an mem tan, latmosfer kot zot inn vinn iper lour. “Nou finn bizin sove paski nou pa finn santi nou korek laba. Mo kouzin inn bizin pouss motosiklet ek swiv nou,” nou interlokuter dir.

Apre enn ti lamars, zot inn ariv pre kot enn lotel kot zot finn zwen enn sekirite ek rakonte ki finn pase. Lerla sekirite-la finn konfirm zot bann dir ek konfie ki ena kitsoz lous laba. “Sa lanwit-la nou finn atann soley leve pou kontinie nou larout paski nou finn fini per,” li dir.

Ek saki pli bizar ladan, Ashvin dir nou ki so kouzin so motosiklet inn pran an mars zis kouma soley inn leve. Li demann explikasyon paski ziska azordi, li pa mem kone ki finn pase dan zot lavi sa lanwit-la. Si zot osi zot inn experyans kitsoz parey, partaze avek nou. Ousa met enn komanter ou anvway nou zot zistwar lo nou paz ofisiel – La Gazette.

Comments

comments