Rose-Belle: Kavita, 33 An “Mo mari bwar ek li guet bann zom-la gengn relasyon avek mwa”

Enn fam 33 an, ki abit Rose-Belle, finn sovazman agrese avek led enn fourset Samdi.

So agreser se so prop mari, Kamlesh ki ena 35 an. Li finn refuz pou dormi avek bann zom kont peyman lo lord so mari. Li alegue ki so mari inn vann li de kout an Zanvie dernie dan prezans so mari ki finn asiste tou.

Li dir li pe viv enn lanfer. Kavita (prenon fiktif), fam menaz ek mama trwa zanfan, alegue ki so mari Kamlesh obliz li prostitue pou regle zot bann problem larzan.

Li dir li nepli kapav viv avek enn zom parey. Dimans le 3 Aout, Kavita inn denons Kamlesh avek lapolis Rose-Belle. Violaman agrese par so mari kout fourset, li finn transporte a lopital Rose-Belle kot linn admet.

Kavita dir li finn viktim brutalite dan so depozisyon. “Sa fer 18 an ki nou marye. Mo enn fam batu. Malgre so bann agresyon, ki souvan violan, zame monn koz sa, pou protez mo bann zanfan. Me Kamlesh inn depass limit. Le 28 Zanvie, ver 19hr, li finn telefonn enn kamarad ek finn fors mwa pou gengn relasyon avek li.

Monn refuze premie kou, me li finn agress mwa violaman dan prezans so kamarad. Kamlesh dir mwa si mo pa gayn relasion avek so kamarad li pou tortir mwa plis ki sa. Par per reprezay ek monn pans mo bann zanfan, monn gengn relasyon sexuel avek so kamarad. Li finn answit remet Rs 800 avek mo mari. Depi sa zour-la, mo santi mwa sal,” Kavita rakonte.

“Li fer mo lavi martyr”

Sa fam demenaz-la alegue ki bann relasyon deroul divan so mari: “Li bwar, li get ban zom la gayn relasion avek mwa. Depi le 29 Zanvie, li obliz mwa pou prostitue ek dir ki li ena bann problem larzan. Kan mo refuze, li fer mo lavi vinn martyr. Mo pena oken plas pou mo ale e mo bizin ekout li sinon li pu met mwa deor. Li byin difisil pou mwa.”

Samdi le 26 Aout, Kavita finn agrese sovazman kout fourset lo plizir parti so lekor. Li finn refuz pou dormi avek bann zom kont peyman. Li finn kondwir a lopital kot linn admet. Li finn examine par enn medsin lapolis Vandredi le 8 Septam.

Kamlesh ifnn arete Lindi. Sispe-la inn nie an blok bann alegasyon ki finn porte kont li. “Zame mo finn vann mo madam ek ni mo finn bat li. Mo pa kone kifer li pe fer sa bann alegasion-la,” li dir bann anketer. Apre so interogatwar, li finn plase an detansyon.

Mardi, mari-la inn konparet divan tribunal Mahebourg sou enn sarz provizwar ‘human trafficking’. Lapolis inn obzekte so remiz an liberte. Bann anketer lo lapist bann ‘klian’ avek lakel Kavita inn oblize protitue li lo lord so mari.

Lanket mene par serzan Runglall ek soupervize par inspekter Mohesh.

Comments

comments