Rose-Hill: Jenna “Mo mari inn met GPS dan mo loto ek enn detektiv prive deryer mwa”

Jenna* (non fiktif) inn reklam enn protection order kont so mari (prenome Jean) parski li doute ki so mari pe vey li konstaman.

Pou gengn enn protection order, enn fam afirme ki so mari pe arsel li ek finn place enn Global Positioning System (GPS) dan so veyikil ek finn retenir servis enn detektiv prive pou swiv so bann deplasman. Lakour finn refuz so demann ek inn soutenir ki pa finn ena oken prev apre so reket.

Jean replike ki so madam ti okouran ki veyikil-la ena enn GPS ki finn plase par patron-la dan loto li servi. Li nie ki li finn retenir servis enn detektiv pou swiv li.

Konsernan GPS-la, misie-la konsede ki so madam ti dakor ki enn zafer parey pou plase lo so veyikil. Toutfwa, kan misie-la finn interoze pou kone si madam-la inn donn so konsantman, li finn reponn negatif. Li finn egalman azoute ki se enn politik so anplwayer.

“Pena prev”

Par ayer, tifi koup-la inn revele ki so papa ti inform li ki so mama pe antretenir enn relasyon extrakonzigal ek linn plas enn GPS dan so veyikil. Me li finn afirm so tifi ki sa pa finn dure pou plis ki trwa mwa. Toutfwa, tifi koup-la pa finn kont-interoze lo so bann dir pandan prose-la.

Dan so zizman, mazistra Navish Jheelan, siezan tribunal Rose-Hill, dir ki surveyans ki mari-la finn exerse ti kourt dure ek inn fer avek enn maniyer diskre. Nou pa kapav, dapre mazistra-la, afirme ki madam-la inn santi li arsele ek intimidite swit a sa bann azisman-la. Anplis, li dir, mari-la pa ti anvi koz dutor so fam.

Konserna le-fe ki mari-la inn retenir servis enn detektiv prive, oken prev pa finn etabli lo sa size-la. Pou mank prev, lakour inn donk refuz demann madam-la pou akord li enn protection order.

Comments

comments