Star Maiden Cup 2017: Vwasi Kouma Ek Kifer Lavi Rodney Mootoosamy Inn Boulverse

Li ti ena enn bel lavenir divan li. Rodney Mootoosamy, sa san domisil fix-la ki finn oze fer enn foto avek Steven Arnold pandan Maiden Cup Dimans dernie, ti enn zelev ki ti pe aprann,” Marie* (non fiktif) rakonte, so ser. Me so lavi inn bouskile enn kou, laz 17 an, apre so separasyon avek enn kolezyenn.

Rodney Mootoosamy finn ne ek grandi dan Camp-Yoloff. Si li dir li ena 59 an, so bann pros, ki finn aksepte resevwar nou, dir ki li ena 32 an.

15 desela, Marie rakonte, so frer ti dan HSC kan linn fer konesans enn kolezyenn pandan so bann leson. Ek vit li finn tonb amoure avek li.

Avek letan, tou le de inn koumans sorti ansam. Me enn an plitar, paran kolezyenn-la inn konn laverite lo zot relasyon.

“Zot pa ti kontan. Mama zen tifi-la ti vinn kot nou pou koz avek mo mama. Li ti anvi kit Rodney kit so tifi,” Marie rapel. Enn separasyon ki finn boulvers lavi Rodney,” li dir.

“Mo frer ti nepli parey. Souvan li ti pe riy tousel pandan ler klas,” sa abitant Port-Louis-la dir. Rodney pa ti pe rod aprann, Marie konfie.

Dan 2-3 zan, Rodney inn sanze drastikman. Li ti pe ankoler pou naryin. “Dokter ti dir ki kan li pou bwar so konprime, li pou kalme. Me li pa pou retourn kouma avan.”

Apre dese so bann paran, 8 an desela, Marie pran sarz Rodney. “Mo fer tou saki bizin pou li. Ena zour li kit lakaz li ale. Mo kwi manze ki li kontan pou fer li plezir pou li vinn reste, me li pa vini.” Se a traver Facebook ki li finn aprann Rodney inn vinn enn ‘star’ Maiden Cup 2017. “Sa bles mwa paski mo kone ki regar dimoun ena lo li…”

Comments

comments