Vidwantee Jhuree Mor Dan Albion: Vwasi Zistwar Ki Finn Deroule Ant Viktim-la Ek Monst-la

Lekor Vidwantee Jhuree, 45, finn repese dan enn baraswa dan Albion. Li finn gengn bate ziska li mor. Dapre so mama, li pa finn ena enn lavi fasil avek so konpagnon violan. Li mem prinsipal sispe dan sa zafer-la.

Li ti kwar so lavi akote Pritam Bissessur pou enn letap difisil me trankil. Me Vidwantee inn perdi so lavi dan sa konba-la.

Dimans aswar, so lekor san lavi finn retrouve. Li ti ena bann blesir lo so vizaz. Lotopsi inn konklir ki li finn gengn bate ziska li mor. Lapolis finn aret Pritam Bissessur. Li soupsone pou meurt.

Kouma li finn tonb amoure avek enn personn parey? So bann pros pe ankor poz sa kesyon-la. Vidwantee, konu kouma Kavita, pa ti mank naryin.

Loading...

Dan lakaz familyal dan Saint-Pierre, Geeta, mama Vidwantee, fek fini fer so adie a so tifi. Kom tou saki ti prezan, li pa pou retrouv vizaz dimoun ki ti so lavi.

Vidwantee, li konfie, pa finn terminn so letud segonder. “Li finn aprann ziska Form IV.” Par laswit, li finn marye avek enn abitan Rose-Hill. “Mo misie ti kote fonksyon publik,” Sonn rakonte, so tonton. Depi zot lunyon, de tifi finn ne.

Me avek letan, koup-la inn koumans gengn bann problem. Vidwantee inn fer konesans Pritam, ki ti pe ress mem lokalite. Madam misie inn fini par separe.

Zen fam-la inn al ress avek Pritam dan enn kabann. “Mo pa tro kone kouma zot zistwar finn koumanse, me zame mo finn apresie sa zom-la,” Geeta dir. “Li pa ti pe travay ek ti pe pass so letan pou bwar. Li ti vinn byin violan,” li azoute. Dapre li, Pritam finn gengn boukou problem avek vwazinaz osi.

Gengn bate

Byin vit, li kontinie, Vidwantee inn rann kont bann defo li ena. li ti pe gengn bate souvan avek li. “Li ti bate pou enn wi pou enn non,” Geeta explike.

Sonn, tonton viktim-la konn kitsoz. “Enn gramatin, li ti sou linflians lalkol ek pa ti pe aret zoure. Monn dir li arete. Li finn al sers enn sab pou agress mwa. Pou defann mwa, mo finn donn li de kout dibwa,” li rapel.

Me sa pa naryin avek saki Vidwantee inn subir dan so kote. Dezan desela, enn diskisyon finn eklate ant sa de-la. Li finn akiz li pou infidelite, Pritam inn agress li lo so latet kout sab. Li finn rod sove, me li finn tonb dan enn fose andeor lakaz.

“Mo tifi ti kapav mor sa zour la! Pandan plizir zour linn res dan koma,” so mama rakonte. Aret ek tradwir divan lazistis pou tantativ meurt, Pritam Bissessur inn benefisie liberte kondisyonel enn semen plitar. “Se mo tifi mem kinn pay so kosyon,” li azoute. Apre sa agresyon-la, Vidwantee inn viv 2-3 zour kot so mama, me so konpagnon inn vinn sers li apre.

“Nou finn konsey li pa retourn avek li. Li touzour mars avek bann zarm transant avek li. Li finn menas Vidwantee pou atak so tifi 13 an, si li pa retourn viv avek li…” Geeta rakonte.

Trwa mwa desela, maler inn tape. “Misie Vidwantee inn mor swit a enn maladi,” mama-la dir. Pritam, dapre bann pros zen fam-la, ti apre so larzan. “Vidwantee ti gagn enn bon lump sum apre lamor so mari, plis ki Rs 1 milion. Depi sa, a sak fwa li rod kass ek mo tifi,” Geeta dir. Enn sitiasyon ki ti pe dezenere kan Vidwantee ti pe refuz li larzan.

“Mo tifi inn konfie ki li nepli kapav suport li. Li ti anvi kase avek Pritam,” li dir. Toutfwa, zame zot finn separe. “Si ou kontan enn dimoun, ou pa maltret li, ou kit li,” Geeta dir an larm.

Enn sorti ki finn vir o dram

Dimans, Vidwantee inn inform so mama ki li pe al fer enn balad lamer. “Li finn vinn dir nou ki li pe sorti ver 15hr30,” Geeta rapel. Pritam ek li inn pran enn taxi. Zot inn instal zot pa lwin avek baraswa Albion, pre kot enn lotel. “Li finn telefonn mwa aswar pou dir ki li Albion. Lo telefonn, monn tann so konpagnon pe koze for for. li ti amerde. Li ti pe rod kas ankor ek mo tifi. Linn koup telefonn la,” li rakonte.

Ver 22hr30, telefonn inn re sone kot paran Vidwantee. “Koumansman, zot inn dir ki li finn nwaye. Apre, nou finn aprann ki li ti ena bann blesir lo so figir. Toutswit nou finn soupsone ki so konpagnon inn bat li,” tonton viktim-la explike. Lotopsi inn revele ki li finn mor swit a enn emorazi intrakranienn par bann kout pwin lo vizaz.

Pou lanket-la, Pritam inn plase an eta darestasyon. Li finn explike ki li finn bat so konpagnon me pa finn touy li. “Li ti sou. Mo finn tren li ziska basin-la pou rins so figir,” li finn explik lapolis Albion, Dimans aswar. Li finn inkulpe provizwarman pou meurt ek ress an detansyon. li finn demann lasistans enn avoka avan donn so bann versyon de-fe.

Pritam Bissessur kone bann servis lapolis pou bann fraka linn fer avan. Koumsa mem, li finn inkiete pou vol, agresyon lo enn polisie ek enn tantativ meurt lo so konpagn. Apre trwa mwa prizon, zen zom-la inn retrouv liberte. li finn revinn viv avek Vidwantee, me maler inn tape.

Comments

comments