Port-Louis: Anne-Marie “Mo mari kit mwa pou so prop nies apre 32 an maryaz”

Anne-Marie inn degoute. Li akiz so mari 56 an pou kit li, apre 32 an lavi ansam, pou met li an konkibinaz avek enn zen fam ki ena 30 an mwins ki li.

Anne-Marie, ki ena 50 an, abitan enn fobourg dan kapital, pe viv enn kalver depi trwa semen. Pena enn zour ki madam-la pa pans traizon ki so mari inn fer avek li.

Loading...

Li dir ki tifi so kouzinn, ki li konsidere kouma so nies, responsab sa sitiasyon-la. So mari inn desid pou abandonn twa konzigal pou al viv avek nies-la an konkubinaz.

An 1982, Anne Marie ti ena 22 an ek inn marye. So mari, ki ti ena 24 an, ti pe travay kouma mason. Li ti pe amen enn lavi konzigal san oken zistwar ek so mari ti enn zom atantif ek kalm. Bann lane inn pase ek koup-la finn ena 4 zanfan, azordi zot ena ant 26 ek 30 an. Trwa parmi soi bann zanfan inn al viv a letranze tandik tipti-la finn ress lamem.

Tou ti pe pass byin pou zot zis Fevrie 2016: so kouzinn, dorizinn Rodrigues, inn fer li par ki li swete anvway so tifi ki ena 25 an dan Moris ek li finn demann li pou eberz li pandan enn sertin tou. “Mo kousinn dir mwa ki so tifi finn separe parski so konkiben tro batt li ek li demann mwa si tifi la kapav vinn res kot mwa. Mo finn aksepte parski mo trouv li kouma mo zanfan. Me monn nouri enn serpan kot mwa,” Anne Marie pourswiv.

“Linz oze”

Kan so nies inn ariv Moris, bann zafer inn deroul normalman, dan enn premie tan. Nies-la finn gengn travay Riche-Terre. Me avek letan, de mwa, Anne Marie remarke ki nies-la ek so mari finn raprose. Li konfie: “Mo pa ti pran kont kan mo trouv zot badine e mo misie amenn li lor motosiklet pou al laboutik. Mo finn panse mo misie pran li kouma so zanfan.”

Li obzerve ki nies-la inn koumans met bann vetman indesan ek linn bizin dir li sa. “Li abiy indesan, li met sort. Parfwa li mem sanz linz devan mo mari kouma dir li pena okenn respe pou so prop lekor. Kan mo koz avek mo nies, sa finn vinn enn palab familial.”

Dapre Anne Marie, raprosman ant so mari ek nies inn vinn pli evidan zour an zour. Sak fwa ki mo mari rant lakaz, so nies trouv touzour enn pretex pou sorti.

Ek bann diskisyon finn vinn pli frakan dan koup-la. “Parfwa mem aswar, li dir li fin, li fer mo mari amenn li aste kitsoz. Zot alle et rant lakaz apre. Mo ena voisine ki trouve zot ensemble Caudan en plein journée. Kan mo demane mo mari et mo niece, zot dire menti.”

Li finn perdi konfians avek so mari ek so nies. Anne Marie desid pou anvway nies-la viv kot enn lot pros. Me apre 32 an maryaz, Anne Marie dir, li finn gengn enn gran surpriz apre ki so mari inn bat li enn kalot pou premie fwa, akoz li pa finn apresie ki nies-la inn ale.

“Monn aprann plitar ki mo nies nepli abit kot bann pros ek li finn lwe enn lakaz. Monn osi remarke ki mo mari pass pli boukou letan deor lakaz ek rann vizit mo nies.” Li azoute: “Kan koz avek li, li dir mo fol. Kan mo al la police zot dir pa pou kapav fer narien la dan a moins ki mo nièce ti mineur. Parski mo ti sir ki mo misie ena komeraz avec mo nies.”

Koumansman Aout 2017, mari Anne Marie inn kit lakaz pou al viv avek nies-la. Dezanpare, Anne Marie kont pou al kot so bann zanfan a letranze.

Solisite par Defi Plus, mari Anne Marie inn nie ki li ena enn relasyon extra-konzigal avek so nies. Li ti nepli kapav viv avek so fam, li dir. Ek azoute ki li finn al viv kot so nies akoz li pa ti ena lezot plas pou ale.

Comments

comments