Nouvelle-France: Sarika “Mo misie fer mwa vinn so esklav sexuel ek bat mwa..”

Se pa premie fwa ki li finn viktim konzigal. Sarika, enn rezidant lesud, finn ankor enn fwa brutalize par so mari Kishan, Samdi dernie. Arete, li finn avoue ki li finn bat so fam me san oken lintansyon pou touy li.

So lavi inn vinn enn kosmar. Sarika (prenon fiktif), 39 an, alegue ki so mari tret li kouma esklav. Ver 19hr Samdi le 2 Septam, li ti dan so lasam kan so mari Kishan (prenon fiktif), 42 an, inn aprose. li ti sou. “Li finn demann mwa pou verifie mo kont Facebook, me mo pa ti ena ase kredi lo mo portab pou fer li.

Mo mari inn agress mwa, pouss mwa anba ek donn mwa bann kou partou lo mo lekor,” li dir. Blese grav, li finn transporte a lopital pou bann premie swin avan retourn lakaz. Se samem ki Sarika inn rakonte dan so depozisyon avek lapolis.

Mem zour, lapolis Nouvelle-France inn aret Kishan. Li finn pass o-aveu ek diskite ki li ti sou linflians lalkol. “Mo regrete saki monn fer me mo pa ti ena oken lintansyon touy mo madam,” li dir bann anketer. Apre so interogatwar, li finn plase an detansyon.

Dimans le 3 Septam, li finn konparet divan Bail and Remand Court avan rekondwir an selil polisiyer. Lindi, enn sarz provizwar violans domestik finn retenir kont li divan tribunal Grand-Port. Me li finn retrouv liberte kondisyonel apre ki li finn fourni enn kosyon Rs 5000.

“Per zot papa”

Sarika rakonte: “Kishan ek mwa, nou finn marye fini gengn 11 an ek depi sa, li tret mwa kouma esklav sexuel ek bat mwa. Li viv kouma dir bann dimoun lontan cot ti tret bann madam kouma esclav sexuel et fer zot fer tou kitsoz ki ena.” Sarika azoute ki li nepli kapav suporte ki li gengn bate tou letan: “Se koumsa mem a sak fwa li sou, monn deza port plint kont li plizir fwa me li kontinie mem.”

Sarika azoute ki so de tifi, ki ankor byin tipti, inn tromatize. “Kishan bat mwa divan bann zanfan ki per zot papa, li konfie an larm. Le 2 Septam, kan linn tabass mwa, mo ti kapav mor kouma sa madam ki finn touye dan Albion si mo boper pa ti intervenir a tan.

Aktuelman, mo santi mwa an danze, akoz mo mari an liberte kondisyonel.” Dapre so bann dir, so mari kapav fer ninport ki zafer, mem si lakour inn inpoz bann kondisyon.

Li azoute ki li finn kit lakaz so mari pou ress kot so mama. “Bann vwazin kapav temwanie ki resaman, monn pass lanwit andeor lakaz akoz li tro bat mwa ek li ti fini ferm laport lakaz.

Mo mem kone kouma mo finn pass lanwit dan enn freser koumsa. Tou kout mo al guet lapolis, zot fer mediasyon ant nou, me mo tousel kone ki mo pase. Kouma mo pou kapav kontinie viv koumsa? Mo lavi enn martir,” Sarika dir.

Comments

comments