Port-Louis: Trouv Enn Fenomen Inkrwayad Lao Moris – Lir Kiete Sa

Finn ena enn fenomen spesyal azordi, Zedi le 14 Septam, lao nou ti zil Moris kot boukou bann sitwayin inn temwanie. Nou finn trouv enn zafer briyan dan lesiel ver 6hr20 tanto ek sa inn traverse ase vit avan larg enn dife kouler ble.

Boukou dimoun finn vinn kurie ek pa kone kiete sa. Ena finn mem dir ki se enn avion de-guer anvwaye par lamerik ek sa inn fer letour lao nou ti zil.

Me La Reunion, dapre bann informasyon, zot inn explike ki se enn meteorit ki finn vinn dan nou latmosfer ek inn dezintegre li. Se akoz samem ki nou finn trouv sa boul dife kouler ble-la. Li ti parey kouma enn zetwal filant.

Antouka ti enn fenomen extraordiner ek zoli pou guete. Si zot osi zot enn temwanie ou resi fer enn video, partaze avek nou ek met enn komanter. Mersi lepep.

Comments

comments