[Video] Krim Dan Forest-Side: Dhanand Auckloo Inn Resevwar Plizir Kout Kouto Lo Vant

Bann Auckloo dan sok. Kadav enn parmi zot, Dhanand Auckloo, 63 an, ki osi konu kouma Mathias, finn dekouver par so tifi Anuka, Zedi le 14 Septam. Li ti anroule dan enn dra ek plase dan enn sak anba latab dan zot lasal manze, avenu Cactus, Résidence St-Luc, Forest-Side. So garson Akash finn apersu pe sove apre sa dekouvert makab-la. Sa patisie-la reserse par Criminal Investigation Division Curepipe.

Lapolis Curepipe finn mande sur plas. Forensic Science Laboratory ek Scene of Crime Office inn efektue bann prelevman. Lanket mene sou soupervizyon asistan surintandan lapolis Frichot. Lotopsi, pratike par Dr Maxwell Monvoisin ek Dr Gungadin yer aswar, inn revele ki viktim-la inn resevwar plizir kout kouto lo so vant.

Zour dram-la, Anuka finn ariv lakaz so bann paran, ver 13hr30. So mama ti al laboutik dan kwin pou aste roti. So misie Kevin inn remark enn zafer etranz dan salon. Li finn alert zen fam-la vit. Se la ki Anuka inn dekouver sak-la, ki ti kasiet anba latab. Li finn dabor panse finn ena enn vol ek finn alert lapolis. Avan li rann kont ki se lekor so papa ki ladan. Mem moman, li finn trouv so frer Akash sove depi laba.

Video:

“Mo leker fermal. Li move”

Vev-la finn alerte par bann vwazin. Dayer zot inn dir ki zot inn tann kriye sorti depi lakaz-la. “Mo ti pe aste roti, dimoun inn vinn dir mwa al kot mwa. Bannla inn dir mwa inn gengn problem dan mo lakaz. Zame mo ti a kwar ki li pou fer sa. Mo ti bizin fini met li deor. So papa pann le. Guet azordi ki linn fer. Mo leker fer mal. Li move,” Karuna dir an larm.

Li antoure avek 2-3 pros, ki ti pe esay konsol li. Pa plitar ki yer gramatin, bann konzwin inn kit lakaz ansam pou al lo so plas travay. Dhanand Auckloo ti zardinie ek so madam ti fam de-menaz.

Sa nouvel-la inn fane kouma lapoud. Kan finn tann plore Karuna ek Anuka, bann abitan inn galoupe inn vini. Ti ena enn santen dimoun divan zot lakaz. Saki inn frekant Dhanand Auckloo gard souvenir enn zom trankil, san problem ek serviab.

“Midi mem monn trouv li. Linn sorti travay, linn pran so mobilet ek linn fer letour landrwa. Li ti kontan fer sa. Zame linn gengn problem ar personn li. Pa kone kifer so garson inn fer sa,” enn vwazinn konfie.

“So mama ti pe anvi met li deor”

Par ayer, tou kalite langaz pe tande. Bann pros pe fer bann konfidans lo meurtrie-la. Zot explike ki li finn resaman vinn abit kot so bann paran, an konpagni so madam. Li ti demenaze a Chamouny apre so deziem maryaz.

Si ena pe dir ki li finn azir dan enn moman koler, ena pe dir ki li ti touzour violan. Se samem rezon ki so premie madam inn kit li. “So mama ti pe anvi met li deor,” enn tonton dir. Bann pros demande ki li ti pe pans pou fer avek kadav-la. “Kifer inn bizin met li dan enn sak? Eski li ti pou al zet so lekor,? enn kouzin Dhanand demande.

Comments

comments