Insandi Dan Rodrigues: Li Ena 4 An Ek Trouv Dife Pran. Guet Reaksyon Ki Sap So Lakaz Brul Net.

Pre Rs 250 000 dega materyel inn fer. Enn insandi finn eklate ver 14hr yer, Vandredi le 15 Septam dan vilaz Mt Goyaves dan Rodrigues.

De pies lakaz-la finn ravaze par laflam ek plizir lefe personel finn al dan lafume.

Okipant sa lakaz-la, ki ena 39 an, ti kot so mama, ki abit mem lokalite, kan dife-la inn eklate.

Se so garson ki ena 4 an ki finn averti zot lo sa insandi-la. Mama-la finn degaze al sur plas me de pies so lakaz ti deza fini pran dife.

Andan lakaz-la ti ena enn televizyon, enn ordinater portab, enn telefonn portab, enn larmwar, enn lili doub ek enn matla, parmi lezot zafer.

Mande sur plas, bann ponpie inn resi metriz dife-la ek anpes sa propaze dan lezot pies.

Toutfwa, dega kinn fer konsiderab. Enn premie estimasyon kinn fer port lapert-la a Rs 250 000. Lapolis Grande-Montagne inn ouver enn lanket pou determinn koz exak sa insandi-la.

Comments

comments