Li Touy So Papa Avan Swiside: Karuna, Mama Akash, Dir “Si lapolis ti fer so travay byin, mo pa ti pou perdi zot azordi”

Lavi ena zis soufrans depi lamor so misie Danand Auckloo, ki finn touye par plizir kout kouto, Zedi dernie, dan Cité St-Luc, Forest Side. Prezume meurtrie se so garson Akash Auckloo ki finn donn li mem lamor par pandezon dan enn verze leksi ki trouv dan Camp-des-Embrevades, Pamplemousses, Vandredi dernie.

Se belfi Karuna ki finn alert lapolis. Bann limie lapolis siantifik ek bann lezot unite inn fer deplasman. Kadav Akash Auckloo inn transporte lamorg lopital Victoria, Candos, kot enn otopsi pou pratike.

Henna, belfi Karuna, ki finn donn alert lapolis Pamplemousses, ti asiste meurt so boper Danand. Zen fam-la finn interoze par bann limie Criminal Investigation Division (CID) Curepipe.

Dan so premie versyon, Henna inn explik bann anketer ki so mari Akash inn touy so boper Danand Auckloo. Li dir toutfwa ki li pa konn vre rezon deryer sa apart motif larzan. Vandredi aswar, zen fam-la inn arete par brigad kriminel Curepipe.

Lavi Karuna Auckloo finn ekroule depi ki linn perdi so mari ek so garson. Douler-la telman profon ki li nepli kapav koze pou dir a ki pwin so mari ek so garson zot lamor inn boulvers li.

“Se enn doub sok pou mwa. Apre ki monn perdi mo mari, vwala mo perdi mo garson osi. Mem si nou garson inn deza agress nou, nou ti kontan li. Zordi monn perdi tou le de. Li bien difisil pou mwa en tan ki fam e mama. Mo garson finn fer enn fo pa e zordi mwa ki perdan. Akash ti ena bien move karakterr. Si selma Akash ti kon kontrol so koler, zordi pa ti pou ena oken krim e ni li ti pou met li pandi,” Karuna dur, anplin dezespwar.

Li alegue ki so mari ek li mem finn deza viktim enn tantativ meurt. “Enn mwa desela, mo garson Akash inn esay touy nou, so papa ek mwa. Li ti met enn substans nosiv dan nou dite. Nou ti raport sa zafer-la avek lapolis, me naryin pann fer.

Akash ti osi kokin mo bann bizou, me Danand inn konvink mwa pou pa port plint. Li ti anvi donn li ankor enn sans. Zordi dan donn sanss, mwa ki finn perdi partou. Se bann moman byin difisil pou mwa pou viv,” Karuna dir an larm.

Dapre bann informasyon, bann vwazin ti fer enn reket lapolis, Zedi ver midi, pou dir ki enn diskisyon inn eklate ant Danand ek Akash. Me lapolis pa finn vini zame. Se zis apre meurt-la ki bann polisie inn vinn sur plas. Dayer, enn lantre ti fer lo Diary Book depi Ops Room Central Division.

Dapre madam-la, sa meurt-la ti kapav evite si lapolis ti reazir dan ler. Solisite, inspekter Shivan Coothen, responsab Police Press Office, dir li pa okouran sa zafer-la ek li bizin pran ranseignman avan.

Comments

comments