Black River: Bann Vwayou Swiv Li Fer Jogging. Me Zot Pa Ti Kone So Meyer Kamarad Pe Vey Li.

Tousala inn deroule yer apremidi, Samdi le 16 Septam, ver 18hr dan enn simin ki al direksyon black River Gorges National Park. Enn zen fam, 29 an ek abitan mem rezyon, inn apros nou pou rakont so mezavantir ek met an gard bann lezot dimoun ek otorite konserne.

Li ti pe pass par enn simin ki al direksyon National Park ek ena enn ti la-fore laba. Enn kou, Mandira dir linn trouv enn group vwayou vinn divan li.

Mandira rakonte: “Monn panse zot pou vinn agres mwa ou kokin mwa sa ler-la. Zis samem inn vinn dan mo lespri ek monn panike. Tou letan ena dimoun ki fer joggin ek ale-vini. Me yer, pou enn moman, pa ti ena personn. Me enn sans, ti ena mo toutou ki enn berze alman avek mwa. Linn ed mwa boukou.”

Dapre li, berze alman-la inn montre li agresif kan linn trouv sa group vwayou-la. Mandira konfie ki toutou-la inn mem swiv enn parmi zot ek inn resi mord enn ladan. “Sa ler-la tou inn sove. Ti ena 4 personn antou. Alerman, zot ti pe bwar ou rod kokin dimoun ki abitie fer jogging laba. Monn telefonn bann otorite konserne deswit,” li dir nou.

Bann vwayon-la inn terorize ek inn sove. Ti enn mezavantir tromatizant pou Mandira. Li dir ki zame li sorti san so toutou ek aster, li pou pran pli prekosyon paski lavi pe vinn an danze, li explike.

Se pa premie fwa ki enn zanimo konpagni protez enn dimoun.

Nou fer zot rapel ki an 2014, enn sat ti atak enn zom ki finn rant dan enn lakaz pou agress enn fam ki ti tousel sa ler-la. Sat-la finn akros li lo ledo agreser-la ek li finn atak li avek so bann grif ki zom-la inn bizin kit lakaz sove dan panik.

Se gras a bann grif-la lo so ledo ki bann polisie ki prosed a so arestasyon ek inn mem relie avek enn lot krim similer.

Nou kapav dir ki nou touzour plis an sekirite gras a bann zanimo otour nou. Protez nou bann zanimo konpagni, Mandira dir ek met zot tou an gard.

Comments

comments