Rose-Hill: Kevin Ek Ashvin Pran Enn Fam Rant Dan Enn Pansyona. Saki Arive Apre Sokan.

Zot ti anvi pass enn bon letan atrwa, me zot inn pass enn move letan sa lanwit-la. Enn prostitue, ki zot ti solisite dan lari Rose-Hill, finn depouy zot Rs 6 800.

Pandan enn letour dan Rose-Hill, loe 18 Juillet dernie, Kevin*, 27 an, ek so kamarad Ashvin* finn dekouyone par enn prostitue. Dan zot depozisyon stasyon lapolis Rose-Hill, zot inn revinn lo detay zot mezavantir. “Ver 22hr, nou ti pe roule dan lari Rose-Hill kan nou finn interpele par enn zen fam dan lari Célicourt-Antelme,” Kevin explike. Li ti kler ki se enn prostitue akoz li ti met enn linz sexi ek ti ena makiyaz.

De zom-la finn arete ek inn koumans enn konversasyon avek fam-la. “Zen fam-la inn dir nou ki li apel Shalini. Li finn propoz nou pou gengn relasyon sexuel avek li pou enn som Rs 1400 saken.”

Apre 2-3 minit negosiasyon, zot inn tonb dakor lo enn pri. Li mont dan loto-la. Direksyon: enn pansyona ki pa trouv lwin pou lwe enn lasam.

“Nou finn panike”

“Mo finn donn li Rs 2 800 ek li finn dir nou ki li pou pran enn bin avan, Kevin indike dan so depozisyon. Li finn revini 2-3 minit plitar ek inn koumans kriye, ek inn akiz nou ki nou finn repran larzan-la alos ki li pa finn mem verifie so port-fey. Nou finn panike.”

Lo enn ton menasan, Shalini inn reklam zot larzan ankor. “Mo ti ena Rs 2000 ankor pou bann lezot depans. Mo finn donn li.” Ek pa zis sa. “Li finn dir mwa ki mo bizin ress avek li ek mo kamarad pou al tir ankor larzan. Ashvin inn al fer enn retre labank. Apre, li finn fer plizir apel telefonik avan sorti ek ferm mwa dan lasam-la.”

Loto vandalize

Letan finn pase ek se resepsyonist etablisman-la ki finn vinn ouver so laport. “Linn dir mwa ki banla inn kraz loto mo kamarad. Mo finn galoupe pou al deor, ek pa finn trouv oken tras Ashvin. Prostitue-la, an konpagni 7 zom, inn agress mwa, menase ek tren mwa ziska enn ATM. Monn bizin retir ankor Rs 2 000 ki zot inn pran avan disparet.” Dega loto-la estime a Rs 5 000.

Apre zot depozisyon stasyon lapolis, prostitue-la finn arete. So landimin, li finn konparet lakour Rose-Hill sou enn akizasyon provizwar ‘solliciting male for immoral purposes.’

Lapolis inn obzekte so remiz an liberte sou kosyon me apre 2-3 zour deryer baro, li finn retrouv liberte kondisyonel, ek so bann konplis osi.

Comments

comments