Triolet: Li Depans Rs 600 000 Pou Rezoud So Bann Problem. Me Alafin Li Ogmant So Problem.

Li regrete saki linn fer. Enn retrete ki ena 65 an, abitant Triolet, ti solisit led enn astrolog pou trouv enn solisyon pou so bann problem. Me dimoun-la inn reklam li larzan ek bizou, valer Rs 600 000, ek inn afirme ki li pou fer bann lapriyer pou soulaz li. Me Zedi le 21 Septam, astrolog-la inn volatize avek so larzan ek bizou. Viktim-la inn port plint stasyon lapolis lokalite.

Shakuntala dir li finn pieze par enn astrolog. Dan enn plint ki linn depoze Vandredi le 22 Septam stasyon lapolis triolet, li explike ki de semen desela, li ti al dan enn magazin lokalite kot vann bann obze relizie. Sur plas, li finn gengn enn panfle ki kontenir bann informasyon lo enn individu ki finn pass pou enn astrolog.

Shakuntala ki ti ena bann problem familyal, inn gengn kontak avek sa dimoun-la ki nou prenom li Dhanjay, ek li abit mem lokalite. Li finn explik li so bann problem. Koumansman lasware Dimans le 17 Septam, astrolog-la inn vinn lakaz Shakuntala. Dapre so deklarasyon, individu-la inn fer enn expoze bann prosedir lapriyer pou tir bann move sor ek inn konfie ki bann sesyon lapriyer pou dure sink zour.

Lindi le 18 Septam, dapre Shakuntala, astrolog-la inn vinn kot li pou fer bann lapriyer. Li finn revini landimin ek plinyant-la inn remet li enn som Rs 35 000 pou aste bann obze relizie.

“Astrologue la dir mwa li mem li fer la priyer e linn dir mwa donn tou mo kass ek bizou parski kan pou mett sa devan bondie, li pou miltipliye mo bann dibyen e li pou amenn boner dan mo lakaz. Monn donn li enn som Rs 70 000 ek tou mo bann bizou ek saki pou mo mari osi. Astrolog-la inn dir mwa plas li dan enn resipian ki mo bizin ranpli avek later ek bann fey sek ek depoz li dan mo lasam kot fer lapriyer, me mo pa bizin dekouver li. Monn fer saki linn dir,” Shakuntala rakonte.

Dernie zour lapriyer, savedir Vandredi le 22 Septam, astrolog-la pa finn vinn konplet so lapriyer. “Monn telefonn li a plizir repriz me li pa finn reponn mo bann lapel. Monn al guet li ladress ki li ti donn mwa me proprieter lakaz-la inn fer mwa aprann ki li nepli viv isi. Monn retourn kot mwa ek monn ouver resipian-la. Monn etone kan monn trouv li vid. Mo bann bizou ek larzan, pou enn totalite Rs 600 000 inn disparet. Monn konpran vit ki sa personn-la finn kouyonn mwa,” Shakuntala explike.

“o finn ramass sou par sou e sa bann bizou-la, se mo kado mariaz. Sa misie la finn zoue avek mo santiman e linn fini mwa. Bondie pou fer so travay. Se yin difisil pou mwa. Pa kapav exkuz li saki linn fer,” Shakuntala konfie.

Lapolis pe aktuelman rod sa astrolog-la.

Comments

comments