St Julien D’hotman: Li Apel Ridhi Bissessur Ek Ena 12 An. So Zistwar Pou Fer Zot Leker Fermal.

Light of Hope (LOH) bizin zot supor pou ed sa zen tifi-la. Li apel Ridhi Bissessur ek ena 12 an. Li abit St Julien D’hotman ek so zistwar pou fer zot trist ek leker fer mal. Sa zen tifi-la inn pass boukou mizer ek azordi li bizin nou sipor ek led.

Ridhi, 12 an, abit St Julien D’hotman avek so papa. Li enn kolezyin ek frekant kolez Mayflower ki trouv Brisee Verdiere. Ridhi viv avek so papa ki paralize anparti (li pa mem kapav bouze dan so lakaz ek bizin marse avek enn ‘walking frame’).

Ridhi so mama inn abandonn zot ek pena oken madam pou guet li ou so papa. Sa inn vinn byin difisil pou zot, papa ek tifi. Depi byin zen, Ridhi inn fini aprann fer louvraz, kouyi manze, netway partoy ek ladan, li guet so papa ek pran swin.

Alos, nou pe demann solidarite lil Moris pou vinn an ed sa ti zanfan-la. Ouver zot leker ek fer enn donasyon si kapav. Bondie pou retourn zot plis ek sa pou amen enn sourir dan sa ti zanfan-la so labous.

Pou plis info, zot kapav telefonn Mr Mevin lo 5754 6009 ou Mrs Davina lo 5972 6591. Zot kapav kit bann zafer neseser pou sa ti lafami-la.

Si zot pa kapav fer deplasman ou zot deor moris, zot mem kapav fer enn donasyon par PayPal ou Kart kredi anba:

Comments

comments