St-Julien d’Hotman: Devika “Mo mari anvi touy mwa akoz fam li garde-la”

Li dir li per po so sekirite. Devika* (non fiktif), 33 an ek abitan St-Julien d’Hotman, alegue ki so mari Rajiv*, 37 an, inn donn li enn sok Dimans le 24 Septam avan agres li violaman. Dapre madam-la, so mari pe tronp li. Lapolis finn aret li.

Li nepli kapav. Devika ti kot li Dimans gramatin kan so mari inn apros li. “Mo ti ena mo telefonn portab avek mwa ek mo mari ti anvi guete. Monn refize akoz li pa les mwa guet so portab. Enn diskisyon inn eklate ek li finn met mwa deor lakaz ek inn zet mo bann vetman.”

“Monn telefonn lapolis. Kan zot inn arive, bann polisie-la inn donn Rajiv enn warning ek zot inn ale. Apre sa, Rajiv inn bat mwa. Li finn trap mo seve ek linn tren mwa anab ek linn tap mwa koutpie partou,” Devika dir dan so depozisyon. Li rakonte ki bann vwazin, ki finn tann so lavwa an detres, finn vinn a so sekour lo vites.

Mari violan

Dapre so bann dir a bann anketer, sa fer 11 an li finn marye avek Rajiv ek zot ena enn zanfan 8 an. Depi 2 an, dapre li, konportman Rajiv inn sanze ek li finn vinn violan. “Monn aprann ki mo mari pe tronp mwa ek depi sa, li agres mwa. Li anvi touy mwa akoz fam li pe garde-la. Linn dir mwa si mo pa kit lakaz-la mo pa ale, li pou touy mwa,” Devika explik bann anketer.

Apre ki linn donn so versyon de-fe avek lapolis, avek enn formiler 58, Devika inn al lopital kot li finn gengn bann premie swin. Li finn par laswit al kot so mama akoz li per tansyon so mari fer saki linn dir.

Tandik Rajiv, li finn arete mem zour ek inn plase an detansyon. Landimin, li finn interoze ek dir ki tou bann alegasyon ki finn porte kont li fos. “Zame mo finn tret mo madam koumsa ek mo pa kone kifer li pe akoz mwa,” li dir bann anketer.

Apre so interogatwar, Rajiv inn konparet divan lakour Flacq kot enn sarz provizwar menas verbal inn retenir kont li. Pou trouv liberte kondisyonel, linn bizin fourni enn kosyon Rs 9 000.

Kontakte, madam-la pa finn swete fer oken komanter. Defi Plus finn egalman kontakte mari-la ki nie bann alegasyon kont li me pa finn rod dir bann detay lo sa zafer-la.

Comments

comments