[Video] Enn Zom Pas Lamin Anba Uniform Enn Adolesant. Saki Arive Apre Byin Sokan.

Alos ki sertin pe exibit zot lalang lo WhatsApp, lezot pe pas lamin anba zip bann tifi ek fam. Fer de semen, dan enn bis CNT, enn adolesant inn pey lepo kase ek bann lespri inn sofe. Sa fenomen ‘pas lamin’-la pankor mor dan nou bis.

Dan bis-la, imatrikile 4827 JU 14, ki ti pe fer traze Port-Louis-Vacoas, tou ti korek koumansman. Ena pasaze ti pe dormi, lezot ti pe manz pistas koumandir zot ti kone pou ena sinema dan bis, enn temwin dir. Bis-la inn fer enn detour par Main Land.

Omilie bann palab kroutiyan, enn lavwa eklate. “Eoula, ounn pas lamin ar mwa. Kontroler, amenn mwa stasyon… mo pa pou desann…” Se enn diskisyon ant enn kolezyenn ek enn ‘misie’. ki finn glis so ‘sal pat’ anba so iniform. “Kifer mo pou koz manti? Madam, ounn trouve non?”

Sof ki adolesant-la pa finn gengn oken soutyin, mem avek bann madam ki ti prezan dan bis-la. Parmi, Marie Louis, 53 an. “Souvan arive dan bis sa. Ou pou al lev lavwa, ou mem pou gengn zoure…”

Sa viktim-la osi inn pas dan mem bin sa zour-la. “E desann do! Nou prese-la. Pey sa fer sa desann,” nou tande lo video-la ki finn anvwaye par enn internot.

Fas a sa presyon-la, sofer ek kontroler pa finn kapav reazir. Kolezyenn-la, li, inn fini par bes lebra ek desann depi dan bis-la, avek larm dan so lizie apre ki li finn krake.

Video:

“Bann sadik ki pas-pas lamin-la souvan zouenn sa…”

Balad dan lagar Quatre-Bornes. Solène, 24 an, dir li osi finn deza viktim sa zafer-la. “Enn sel kou gengn fre koumadir lezar inn poz lo ou. Bizin zour zot fer zot gengn onte. Apart sa, pa kapav fer gran soz.” Se enn lopinyon ki Jenia Baloram, 23 an, partaze. “Sertin fam pa dir naryin, pou pa fer skandal ek spektak.” Li azoute: “Bann sadik ki pas-pas lamin-la souvan zouenn sa…”

Bann sofer ek kontroler, eski zot oblize kondwir bann pasaze ki anvi al stasyon lapolis pli pros? “Se li lo zot traze, li rekomande,” enn prepoze lapolis indike. Sinon, bann viktim kapav konpoz 148, nimero hotline. “Enn lekip pou vinn sur plas.”

Se enn zistwar pou pa res lebra krwaze ek donn enn koutpie dimoun ki fer sa-la.

Comments

comments