Cité La-Cure: Ben Denons Bann Fleo Dan Landrwa Me So Lafami Menase

So agreser finn servi sa pou atak li. Yvan, enn abitan cité La-Cure, finn viktim enn atak yer, Lindi le 2 Oktob.

Tousala finn arive pandan li ti pe bord so loto dan garaz ver 18hr. Enn personn inn atak li ek finn lans enn bar feray ki pwint dan so direksyon.

Yvan inn resi evit sa ek pa finn gengn naryin. Me li rakonte ki bar feray-la ti kapav tous so lebra. Li finn port plint stasyon lapolis Abercombrie.

Bann limie inn fer deplasman ziska so lakav pou fer bann prelevman lanprint lo bar feray-la. Sa abitan cité La-Cure-la kondann sa atak-la. Anplis, so madam ek so bann zanfan abitie res dan loto.

Yvan dir ki ti so gran frer Ben ki bann-la ti pe vize. “Mo pena oken lenmi. Me depi dezan, nou lavi inn vinn enn kalver depi ki Ben inn vinn prezidan asosyason ki ed bann zen dan cité La-Cure ek enn federasyon fors-viv dan kapital.

Lavi lafami an danze depi ki li finn desid pou denons bann fleo dan cité La-Cure ek bann problem infrastriktir sa kartie-la, Yvan indike. Kevin, so ti frer, finn osi viktim enn sitiasyon parey, ek demann so gran frer Ben pou asum so responsabilite apre sa bann denonsiasyon-la.

“Nou ene enn papa ek enn frer ki malad. Ben bizin konn so bann limit pou pa gat armoni sosyal,” Nou finn kontakte Ben, ki avoue ki boukou menas finn profere kont so lafami. “Mo kone ki ena bann dimoun ki pe atak mo lafami. Mo pou pran letan pou reflesi avan pran enn desizyon.”

Comments

comments