New-Grove: William Aste Enn Baguet Dan Boulanzri. Saki Li Dekouver Ladan Pou Fer Zot Vomi.

William degoute. Sa abitan Port-Louis-la ki ena 28 an ankor dan sok apre ki li finn dekouver enn kankrela ki ti fini mor dan enn dipin baguet ki li ti aste dan enn boulanzri ki trouv dan New-Grove, Dimans le 8 Oktob.

Willaim rakonte: “Mo ale-vini New-Grove ek Port-Louis toulezour. Sa zour-la, kan monn fini aste komisyon, monn rant dan enn boulanzri dan New-Grove pou aste enn baguet. Mo ti pe al met li mem dan mo sak kan monn trouv enn zafer nwar lo dipin-la.”

 

Sa zen antreprener-la finn rann kont ki se enn kankrela. Li kontinie: “Ti vremem degoutan. Monn  al guet proprieter boulanzri-la pou retourn li baguet-la. Li pann mem dir mwa sori naryin. Omwin li ti kapav demann mwa exkuz non?”

 

Zen zom-la afirme ki li finn alert bann ofisie biro saniter larezyon pou demann zot inspekte boulanzri-la.

Comments

comments