Pont-Colville: Sameer 33 An Rod Sote. Me Enn Imam Fer Enn Mirak.

Sameer, enn abitan Port-Louis ki ena 33 an, dwa enn imam ki apel Feizal Dilhossain enn gran respe. Li finn sove par extremis par imam-la alos ki li ti lo pwin pou zet so lekor depi pon Colville Deverell ki trouv dan Reduit.

Dimans dernie, imam Feizal Dilhossain ti gard karem. Dan lapremidi, lo volan so loto, li ti pe al Vacoas pou vizit enn paran kan, oter pont Colville Deverell, li konstat enn ralantisman sirkilasyon. Se lamem ki li remark enn zom, ki ti asize lo parape, lo pwin zet so lekor dan vid.

Imam, ki finn ekout zis so leker, inn bord so loto ek inn diriz li ver pon-la. Ti ena enn gran lafoul sur plas ek de polisie ki ti pre avek zom-la. Tou dimoun ti pe rod konvink Sameer pou pa swiside. Imam-la rakonte:

“Li ti pe paret strese ek trakase. Ti bizin azir vit pou anpes li komet ireparab. Mo finn apros li depi enn distans pou koumans enn konversayon avek li.”

Tou dabor, Feizal inn demann Sameer permisyon pou apros li. Answit, li finn demann so non.

“Li dir mwa li apel Sameer.”

Feizal finn alos demann li rezon pou met fin so lavi. Sameer reponn ki li ena enn gro problem ek personn pa pou kapav ed li akoz so fam inn kit li ek pran so de zanfan inn ale.

“Mo finn dir li ki mo kapav ed li ek mo promet pou regle so problem.”

Li finn egalman fer li konpran ki swisid pa permet dan Islam.

“Li ti pe plore ek li pa ti pe ekout saki mo ti pe dir li. Lerla monn dir li ‘Sameer si to zete ek to pa mor, to pou vinn andikape ek to lafami pou soufer’. Monn demann Sameer pou donn mwa so lamin ek koz avek mwa.”

Sameer so lizie ti fixe lo bann ravin divan ek ti lo pwin pou zet so lekor kan enn kou Imam-la inn resi atrap so lamin for. Bann lezot dimoun-la inn donn koudmin pou met li an sekirite.

Sameer ti an larm ek pa ti pe kapav koze. Imam-la explik nou ki ti enn spektak trist ek dezolan akoz 2-3 segonn avan, enn zom ti lo pwin pou swiside akoz kesyon leker kase.

Zot inn anbark Sameer dan veyikil lapolis pou amen li lopital. Relizie-la azoute:

“Mo kwar ki Allah inn swazir mwa pou fer enn bon aksyon pou sov lavi enn dimoun.”

Imam-la inn promet Sameer pou ed li rekonstrir so lavi konzigal ek so landimin an konpagni so de kamarad, li finn al kot Sameer pou ekout li. Sameer regret so aksyon ek demann pardon avek Allah:

“Mo extra kontan mo madam ek mo de zanfan. Mo pa kapav viv san zot. Mo pe dir mo madam ki garanti ki li oule pou nou refer nou lavi.”

Sameer promet so fam ki li pou fer tou pou zot res ere. Li promet pou fer bann demars pou gengn enn lakaz NHDC. Li azoute:

“Se shaitaan ki pe met dezord dan nou lavi. Nou bizin fer tawba pou nou rekoumans enn nouvo lavi. Mo demann mo madam exkuz mwa.”

Comments

comments