Aktivite Paranormal Pointe-aux-Sables: Bhavna “Mo trouv koumandir lonbraz enn misie rant dan mo lasam…”

Sezour lafami Pertaub dan enn bungalow ki trouv dan Pointe-aux-Sables inn vir an kosmar. Zot ti prevwar pou fet maryaz zot garson me zot pa ti pe doute ki enn lespri abit parmi zot.

Ti ver 2hr dimatin kan Shelly so somey inn kase apre ki li tann laport ferme for. Li finn terorize kan li trouv enn lonbraz dan koulwar, ki finn rant dan lasam so mama Bhavna, “monn trouv koumandir enn misie rant dan lasam mo mama, li ti long ek byin meg,” li rakonte.

Shelly pa finn trouv sa zafer-la tousel. Bann lezot manb lafami inn viktim sa fenomen etranz-la. Sheela, enn parmi so bann tantinn, rakonte ki li ti pe byin dormi kan li finn santi de lamin agrip li lo so zepol. Kan linn leve, pa ti ena personn dan lasam-la.

Sunita, belser Bhavna rakonte ki li finn trouv sa lonbraz etranz-la ki ti pe fer ale-vini dan koulwar. Pa ti ena oken dout pou zot. Ena enn lespri malefik ki abit dan sa bungalow-la.

So landimin gramatin, Bhavna ek so bann pros desid pou fer zot ti lanket. Zot inn fer letour lakaz-la ek zot inn dekouver bann tras labouzi ki fini fonn ek lasann lo enn ti bout marb. Proprieter bungalow-la, enn denome Phillipe, ti ena labitid fer bann rituel.

Bhavna inn rakont li so mezavantir me Philippe pa finn surpri par sa, bhavna rakonte. “Letan linn rantre linn demann nou si nou ti trouv misie-la. Kan nou finn demann li kouma li konn sa, li dir ki se li ki finn alim sa labouzi-la.” Lafami inn tromatize par sa bann evenman-la ek zot inn desid pou pliy bagaz ale.

Comments

comments