Camp-Thorel: Kouma Enn Tifi Tret So Mama Pou Fer Zot Degoute Ek Ankoler.

“Enn kalver” Se koumsa mem ki Doorputh Goorjhun dekrir bann kondisyon dan lakel li pe viv. Sa vie madam-la, ki pa rapel byin so vre laz, abit ansam avek plis ki 25 lisyin. Dapre so bann dir, se so tifi Janita, ki ena 40 an parla, ki finn amen sa bann lisyin-la. Dapre bann pros ek vwazin, madam-la so latet pa normal.

Sp frer J.G., rakonte depi koumansman, savedir an 2014, ti ena zis de lisyin. Me avek letan, se enn veritab korom lisyin ki finn trouv refuz kot so ser. “Janita ti enn tifi normal. Li finn al deor ek kan li finn retourne, an 2013, li pa ti parey kouma avan.  So latet inn bouze.”

Li soutenir ki depi plis ki enn an, Janita inn met zot mama Doorputh Goorjhun deor depi lakaz retret ki trouv dan Montagne-Blanche, kot li abite, pou amen li kot li. Dapre li, se pou gengn pandyon vie madam-la sak lafin dimwa. Pou bann abitan larezyon, se pa posib ki sa vie madam-la subir sa kalite tretman-la.

Loder lisyin

Pandan nou vizit, vie madam-la finn akeyir nou depi so fotey roulant. Dan lantre, bann lisyin pe guet nou avek mefians. Dan lakaz-la, ena bann lisyin ki fek ne. Zot azout dan lalist ki deza long bann rezidan sa lakaz-la.

Ena bann ustansil ki partou anba, manze lisyin ki dat depi plizir zour pe trene par isi ek par laba, ki melanze avek kaka lisyin. Gengn enn loder lisyin ki sorti depi lakaz-la.

Enn parmi bann inkonvenian ki fer bann vwazin ankoler. Zot soutenir ki bann lisyin-la mal nouri ek maltrete, parey kouma sa vie madam-la ek zot lakaz. Pa bizin dir bann lisyin-la zape ki deranz bann vwazin aswar. “Tifi-la pa la pou okip bann-la,” sertin vwazin deplore. Zot soutenir ki Janita sorti antie lazourne ek rant tar lakaz. “Difisil pou dir ki travay li fer.”

Pe swiv sitiasyon-la depre…

Janita pa ti lakaz kan nou finn al rankontre so mama. Ek li pena ni telefonn fix ni portab.

Kote bann otorite ki zot pe fer? “A sak fwa lapolis vini, zot dir ki nou pa pou kapav fer naryin.” Enn ofisie lapolis ki nou finn telefone avoue ki li okouran sa sitiasyon-la, ki zot pe swiv depre.

Comments

comments