Dram Dan Rivière du Rempart: Retrouv Tisha 20 An Mor Dan So Lasam

Dimans le 15 Oktob: 21hr. Ti ena prezans bann veyikil ki ti borde divan lakaz lafami G, saki finn intrig bann vwazin.

Bann vwazin-la pa ti kone ki finn pase me enn terib dram finn zoue 2-3 minit avan. Tisha, 20 an, finn donn li mem lamor par pandezon. Se so papa ek so frer ki finn fer sa dekouvert orib-la.

Kan bann polisie finn al sur plas lo vites, zot inn konstate ki vitkim-la, ki ti inkonsiant, ti asize lo enn sez.

So papa ti akote li. Zen fam-la finn transporte lopital me bann medsin inn konstat so dese. Ki finn pase sa zour-la?

So papa rakonte ki sa lanwit-la, li finn gengn enn diskisyon avek so garson. Swit a sa insidan-la, so tifi Tisha finn ranferm li dan so lasam. Dis minit plitar, li ek so garson inn defons laport so lasam.

Kan zot inn rant dan so lasam, zot inn dekouver ki Tisha inn met pandi avek enn dra. Zot inn esay reanim li me pann resi. Se akoz samem ki zot inn met li lo enn sez.

Comments

comments