Goodlands: Kursley Seerungen, 19 An, Mor Swit A Enn Overdoz

Ladrog plonz ankor enn fwa enn lafami an detres. Kursley Seerungen, 19 an ek abitan Rose-Hill, inn retrouve mor dan enn bwison dan Goodlands yer, Dimans le 15 Oktob. Enn sering ek enn kouyer finn retrouve sur plas. Lapolis soupsonn enn ka overdoz.

Lina, 43 an, abitant Poudre d’Or Village, finn devaste apre ki linn perdi so garson ki finn mor swit a enn overdoz. Li lans enn apel pou to bann zen pou ki zot pa rant dan sa lemond ladrog-la. Se enn dram inexplikab pou Lina ek so bann pros.

Dimans gramatin, Lina finn port plint stasyon lapolis Poudre d’Or pou sinial disparisyon so garson Kursley. Apre so depozisyon, lapolis inn efektue enn patrouy ek finn dekouver lekor san lavi zen zom-la dan enn bwison dan Goodlands, pre avek mediklinik.

Akote viktim-la so lekor ti ena enn sering ek enn kouyer. Sa de obze-la finn anvwaye Forensic Science Laboratory pou fer bann analiz. Kadav-la finn transporte lamorg lopital Victoria, dan Candos, pou fer otopsi.

“Mo pe pass enn moman byin difisil. Samdi apremidi, Kursley inn dir mwa ki li pe al Cité Ste-Claire ek li pou retourn lakaz dan trant minit. Monn trouve li pe tarde pou rantre, monn telefonn li lo so telefonn portab me li pa finn reponn. Monn apel plizir pros me li pa ti kot zot. Se koumsa mem ki Dimans gramatin, monn sinial so disparisyon avek lapolis.”

“Kursley ti pe konsom ladrog ek li ti anvi sorti depi sa lanfer-la. Li finn demann mwa led ek monn dir li ki mo pou fer tou pou li amen enn lavi normal. Dayer, monn antam bann demars pou ed li sorti depi sa lanfer-la. Mo pa kone kouma linn konsom sa ankor. Mo ankor touzour dan enn gran sok,” Lina deklare, avek enn regar vid.

Mama-la dir li pa kone kouma so garson Kursley inn tonb dan sa lanfer ladrog-la. “Kursley ti ena tigit kamarad. Mo pa pou kapav dir kisana finn inflians li ek met li dan sa lemond ladrog-la. Se byin dir pou enn mama perdi so zanfan dan enn sirkonstans parey. Ladrog enn move zafer sa, bizin pa touse mem sa,” Lina dir. Kouzin Kursley dir li osi dan enn gran sok. “Kursley enn garson byen trankil e gentil, monn gayn enn sok kan monn aprann sa nouvel-la,” li dir.

Lanket mene par serzan Seebhujun ek plase sou soupervizyon inspekter Gunga. Lotopsi inn revele ki koz dese viktim-la se swit a enn ‘acute pulmonary oedema’. Dan le-pase, Kursley ti deza arete par bann limie pou posesyon ladrog. Li ti ena gandia avek li.

Comments

comments