New-Grove: Jaya “Sann Kou-la Zot Akiz Mo Garson Ki Li Fim Sintetik Ek Bann Polisie Tromatiz Li”

Jaya* (non fiktif), enn abitant Deux-Bras, New-Grove ek ena 48 an, ti apros nou azordi, Zedi le 12 Oktob, pou rakont mezavantir ki finn pase avek li ek so garson, 16 an. Sa kosmar-la inn deroule Mardi le 3 Oktob ver 16hr30. Me Samdi le 14 Oktob, so deziem garson inn viv enn lot kosmar apre ki sa ponpie-la inn akiz li ki li enn droguer.

Sa 3 personn-la ti rant dan Jaya so lakour ek tromatiz zot.

Samdi le 14 Oktob, Jaya so gran garson ti l leson gramatin ek apre so leson, linn al aste manze Spar dan Curepipe. Sa misie ponpie ki ti tromatiz Jaya ek so ti garson le 3 Oktob inn apros gran garson-la ek menas li.

Jaya rakonte: “Mo garson telefonn mwa pou rakont sa problem-la. Monn konsey li al stasyon lapolis Curepipe. Mem ler, monn telefonn 148 pou explike ki mo garson pe gengn problem. Enn fwa mo garson ariv stasyon, ponpie-la ti deza laba ek inn dir bann polisie-la ki mo garson fim sintetik ek pran ladrog.”

Se lamem ki kosmar so gran garson koumanse. Dapre Jaya, bann polisie inn tromatiz li ek mem lev lamin lo li. “Enn polisie inn mem pous lafime lo li. Mo garson alerzi avek lafime ek kan linn dir bann-la, zot pa finn pran li kont. Mo garson inn ankoler sa ler-la apre ki zot inn met fos sarz lo li,” Jaya explike.

Enn parmi bann polisie-la inn mem menas garson-la ki zot pou gat so moralite. Li bon zot kone ki Jaya so garson pe fer HSC ek anvi al etudie deor. Enn polisie-la inn mem ras so portab. Jaya inn pran dispozisyon pou al stasyon Curepipe pli vit posib paski zot inn menas pou ferm zot garson san oken prev.

“Laba inspekter-la dir mwa ki mo garson sovaz ek li finn menas bann polisie. Monn dir inspekter-la mo pou fer bann test pou prouve ki li pa pran ladrog. Zot inn res trankil kan monn koumans koze. Apre sa, inspekter-la inn koumans koz byin ek fer mwa sign 2 papie pou mo kapav pran mo garson sorti depi laba,” Jaya konfie.

Zot inn fer madam Jaya sign premie papie kot ki li tonb dakor pou pa fer oken case kont ponpie-la. Ek lo deziem papie ki linn signe, li pena oken konplint kont lapolis. “Monn fer sa avek presyon paski mo garson ti tromatize sa ler-la, ek mo bizin pran li al lakaz. Inspekter-la inn menas mwa ki li pou ferme ek Lindi ki li pou kapav sorti kan mo pran avoka,” Jaya azoute.

Jaya inn dir nou ki li fini anvway enn let komiser lapolis ek Human Rights Commission lo sa zafer-la. Li dir ki fale linn lev lavwa pou ki bann-la pran so ka serye ek koumans travay lo sa. Aster, nou espere ki zot pran bann aksyo neseser kont sa ponpie-la ki pe gat lanvironman dan New-Grove.

Comments

comments