Nishi Ena Pou Marye Dan Enn Mwa. Saki Li Fer Avek So Fitir Mari Byin Malonet.

So boner pa finn dire lontan pou sa zen zom 30 an-la ki abit dan l’est. A enn mwa so maryaz dan lakel li finn investi plis ki Rs 1 million, so fianse inn kit li pou enn lot. Li finn kit li pou al kot so ex, ki papa so zanfan.

Se enn riptir ki fer dimal. Lavi sa zom-la inn baskile zour kot li dekouver ki fam li ti pe al marye ti ena enn avantir avek enn lot zom, ki tou le-de inn fer enn zanfan ek linn al viv avek sa individi-la.

Se samem ki sa profeser-la rakonte dan enn plint ki li finn depoze kom Precautionary Measure, Samdi le 7 Oktob, dan stasyon larezyon.

Vishal* ti kwar linn trouv fam so lavi dan Nishi*. Li ti rankontre sa abitant lenor-la le 31 Mai 2014. Apre ki zot inn koumans sorti ansam, li finn tonb amoure ek demann zen fam 23 an-la an maryaz. Li finn aksepte. Zot inn inform zot paran ki finn donn zot benediksyon.

Vishal ek Nishi inn fianse le 3 Desam 2016 ek maryaz relizyon inn fixe pou le 25 Novam 2017. Tou le-de koumans bann demars ek preparatif pou ki seremoni maryaz-la deroul byin. Vishal pa ti doute ki so rev pou kas an mil morso.

An efe, Samdi le 7 Oktob 2017, li finn gengn sok kan li finn aprann ki Nishi kontan enn lot zom ki abit Rose-Hill. Pou konfirme, li finn interoz Nishi:

“Linn dir mwa ki vre sa. Linn osi dir mwa ki li pe kit mwa ek ki li pe al fer so lavi ek papa so zanfan. Mo pa konn boug-la mwa. Monn depans plis ki Rs 1 million dan sa maryaz-la. Nishi inn gat mo lavi.”

Solisite pou enn reaksyon, Nishi explike ki Vishal ti okouran so groses ek li finn dir li ki li pou akeyir ti bebe-la:

“An Mars, monn aprann ki mo ansint. Monn dir Vishal. Linn gengn enn sok paski li kone ki li pa papa zanfan-la. Me linn asir mwa ki li pou aksepte ti bebe-la ek li pou donn li so non. Me so bann lafami inn met presyon lo li. Zonn dir li kit mwa ek nou finn desid pou kite. Depi sa, monn al res kot papa mo zanfan.”

Kontakte, papa zanfan Nishi explik nou:

“Kan monn aprann ki Nishi ansint, monn retourn Moris. Linn explik mwa tou. Monn dir li ki mo pou marye ar li ek ki mo pou guet zanfan-la. Depi sa, Vishal pe res arsel nou. Linn memvinn kot mwa ek menas mwa. Mo pa kone kifer li pe azir koumsa paski li ek Nishi inn desid pou kase.”

Tandik Vishal, li kont antam bann pourswit kont Nishi ki, li dir, inn detrir so lavi.

Comments

comments