Lamor Kursley Seerungen: “Mo pa ti kone si li dan ladrog,” So Ser Dir

Depi sa dekouvert makab-la, finn ena boukou inkonprenasyon dan lafami Kursley Seerungen.

Li ti porte mankan depi Samdi le 14 Oktob, sa zen zom 19 an-la finn retrouve Dimans le 15 Oktob. So kadav ti anba lo enn terin vag dan Goodlands, enn sering ek enn atiray ki linn servi pou drogue ti akote li.

Dapre lotopsi ki finn pratike par Dr Sudesh Kumar Gungadin, sef servis mediko-legal lapolis, viktim-la inn desede swit a enn oedem pulmoner. Dapre bann informasyon, sa zen zom-la ti deza arete pou posesyon ladrog. Se akoz samem rezon ki zot privilez enn ka overdoz.

Ser Kursley Seerungen deklare ki li pa ti kone si li ti pe drogue. “Mo pa kone si li ena problem avek ladrog, zame linn dir.” Li azoute ki so frer ti enn dimoun trankil ek li pa finn deza gengn problem avek kiken. Li ti pe pass so letan avek so lafami.

Se kan zot pa finn trouv li rantre Samdi ki so lafami inn koumans gengn traka. “Kan linn kit lakaz, monn demann li kot li pe ale. Li finn zis dir mwa ki li pe al Goodlands ek pou retourne vit. Monn res atann li,” so mama explike.

Sof ki sa zen zom-la, ki ti pe travay kouma ferayer, pa finn rantre. “Nou finn telefonn li plizir fwa lo so portab me li pa finn reponn,” ser viktim-la dir. Zot inn fer enn depozisyon stasyon lapolis Poudre-d’Or.

Zot ti pe gard lespwar retrouv Kursley Seerungen vivan, ziska zot inn dekouver so kadav dan Goodlands. So bann funeray ti prevwar yer, Lindi le 16 Oktob.

Lapolis Goodlands, Criminal Investigation Division (CID) lokalite ek enn lekip Scene of Crime Office finn mande sur plas apre ki zot inn dekouver kadav-la. Bann limie inn efektue bann prelevman lo Kursley Seerungen, ki finn anvwaye Forensic Science Laboratory pou fer bann analiz.

Lanket-la mene par inspekter Gungah ek CID Goodlands, sou soupervizyon surintandan lapolis Cally ek asistan komiser lapolis Seebah, Divisional Commander Northern.

Comments

comments