Roche-Bois: Kan Zot Pou Kone Ki Finn Ariv Sa 2 Zom-la Zot Pou Soke Ek Revolte.

Enn blese par bal ek enn lot kout kouto. Se bilan enn agresyon ki finn arive Samdi aswar le 14 Oktob dan enn kalaz ki trouv dan Roche-Bois.

Bann oter prezume ti anvi rant dan enn fet me zot pa finn gengn akse. Alos, zot inn desid pou tir revanz. Stevenson A. (26 an) ek Fernando (19 an) finn tou le-de arete par CID.

Ti ena enn sen panik dan lari Alfred Besnard, dan Roche-Bois, Samdi aswar. Finn tir de kout bal kot Dédé B. ki ena 32 an. Li ti resevwar bann invite kan sitiasyon-la finn dezenere. Li finn gengn enn kout bal lo so lakwis ek so bofrer Kersley P. finn blese avek enn kouto. Tou le-de sou tretman dan lopital.

Dédé B. pa ti kwar ki enn lasware ant kamarad pou vir an dram. Li finn rakont nou ki finn pase sa lanwit-la depi so lili dan lopital. “Nou ti ant bann pros, koleg ek kamarad dan enn fet ki finn organize kot mwa. Ver 23hr, enn vwazin inn vini an konpagni enn lot zenes. Li ti anvi rantre. Mo konpagn inn explik zot ki se enn fet ant bann pros ek zot pa pou kapav rantre. Nou finn dir zot ale.” Me zot pa finn apresie. “Li finn dir nou atann pou ena kout bal-la.”

De zom-la inn ale me zot inn re-aparet. “Premie zom-la ti ena enn kouto avek li ek deziem-la ti pran enn bat baseball. Mo konpagn inn sorti pou demann zot explikasyon. Zot inn tap li. Enn parmi inn tir enn revolver. Li finn tir premie kou anba, apre inn tir enn deziem kou. Monn santi enn brilir lo mo lakwis. Mo bofrer Kersley inn esay intervenir. Zot finn agres li kout kouto. Kan monn trouv disan, monn konpran ki monn gengn kout bal,” Dédé B. azoute.

“Donn enn leson”

SP Basoodeb ek ASP Dussoye, akonpanie avek zot bann zom, inn mont enn operasyon Lindi gramatin boner pou met lamin lo bann sispe-la. Plizir unite lapolis finn mobilize. De frer Stevenson A. ek Fernando A. finn arete. Bann polisie inn rekuper enn revolver kalib 22 ek enn douzen bal dan zot lakaz.

Pandan so interogatwar, Stevenson A. inn explik bann anketer ki li finn trouv sa zarm-la byin lontan. “Samdi, nou ti anvi form parti sa fet-la, me mo frer ek mwa finn repouse par bann-la. Nou ti anvi donn zot enn leson.” De zom-la finn konparet tribunal Port-Louis sou enn sarz provizwar ‘using firearm to endanger life and illegal possession of firearm.’ Lapolis inn obzekte zot remiz an liberte sou kosyon.

Comments

comments