Aksidan Fatal Cotteau-Raffin: Michel “Si sofer-la pa ti zigzage, larou loto-la pa ti pou eklate”

Enn terib aksidan larout inn kout lavi enn ti bebe 10 zour. Sofer loto-la, dan lakel ti bebe-la ti ete, inn atibue sa dram-la akoz enn larou ki finn eklate. Michel, konpagnon mama zanfan-la, dir ki ti kapav avit aksidan-la ‘si sofer-la pa ti fer zigzag’.

Li finn ne finn gengn zis 10 zour, enn tipti bebe tifi inn desede dan enn aksidan larout Lindi dan Cotteau-Raffin. Kia Picanto dan ki li ti ete ti pe sarye 5 adult, enn miner 15 an ek de lezot zanfan ki byin tipti. Loto-la inn tap avek enn pie avan fer plizir tono.

Tou bann okipan, inkluan Elodie Jules, 19 an, mama ti bebe-la, finn kondwir a lopital Yves-Cantin ki trouv Rivière-Noire an irzans. Blese ek ospitalize, mama-la touzour dan sok.

Loading...

Tandik Jason K. V., sofer-la, li finn fer enn lalkol test ki finn revel negatif. Apre ki li finn pass lanwit dan selil polisiyer, sa abitan Quatre-Bornes-la inn konparet divan tribunal Bambous sou enn akizasyon provizwar pou omisid involonter. Li finn afirme avek bann polisie ki enn larou inn eklate ek se akoz samem ki sa finn provok enn aksidan.

Me pou Michel, konpagnon Elodie Jules, mama ti bebe-la, sa dram-la ti kapav evite si sofer-la pa ti fer zigzag. Pou byin konpran ki finn pase, bizin remont sa zour fatidik-la, Lindi le 16 Oktob. Elodie Jules ek so bann zanfan, ki ti avek so konpagnon dan Cotteau-Raffin, ti pe prepar zot pou al Quatre-Bornes kan enn pros inn propoz pou depoz zot. “Enn pros inn propoz nou enn lift dan so loto. Li ti pe al La Preneuse,” Michel rakonte.

Ver 11hr, ti group-la, ladan ena ti bebe 10 zour-la, inn pran larout pou al Quatre-Bornes. Jason K.V. ti pe kondwir loto-la. “Li ti pe roul trankil. Apre linn komans fer papiyon ek loto la. Linn roul dan gos dan drwat. Nou finn demann li arete,” Michel explike.Me enn kou, sofer-la inn perdi kontrol veyikil-la. “Enn sel kout linn derape. Loto-la inn tap ek pie. Linn devire apre linn kraz ek enn gro pie.”

Ti bebe-la ti lo koltar.

Apre linpak-la, bann pasaze inn retrouv zot pieze dan loto-la. “Mo tousel ti konsian. Monn resi sorti depi loto-la,” Michel dir. Enn fwa libere, li finn konstate ki ti bebe so konpagnon ti lo koltar. “Ti bebe-la finn tom deor kan nounn tape. Monn gagn enn kou dan mo zepol drwat. Monn pran bebe-la ek mo lame gos,” li rapel.

Bann otomobilist ki finn asiste sa sen-la inn port zot sekour. Tou bann okipan loto-la, ladan ti bebe-la, finn kondwir an irzans a lopital Yves-Cantin dan Rivière-Noire. Enn lot ti bebe ki ena 10 mwa finn blese grav ek adolesant-la osi.

“Bann personel swanian inn dir mwa ki ti bebe-la pann gengn naryin,” Michel dir. Me li finn pous so dernie soupir dan lapremidi mem. Lotopsi ki finn pratike inn atribue so dese akoz bann multip blesir. Mande sur plas, lapolis La Gaulette inn fer sofer-la fer enn lalkol test ki finn revel negatif.

Christophan Firmin: “Mo perdi mo deziem zanfan”

Christophan Firmin, 29 an, papa tipti tifi 10 zour-la, dan enn gran sok. “Nou finn separe, mwa ek mo ex-konpagnon, inn gengn 6 mwa. Elodie Jules ti ansint. Se byin dir. Dan nef mwa, se deziem zanfan ki mo perdi,” li konfie an larm. Zen zom-la inn perdi so garson 18 mwa dan bann sirkonstans trazik le 9 Fevrie dernie.

So ex-konpagnon ek li ti retrouv lekor san lavi Ezra dan enn ferm ki trouv dan La Marie. Zanfan-la ti dan enn flak dilo. Dan enn premie tan, Christophan Firmin ek Elodie Jules ti dir ki zanfan-la finn nwaye. Me lotopsi inn atribue so dese a enn oedem pulmoner ek serebral. Koup-la, ki soupsone pou maltretans, ti arete par lapolis. Zot ti nie ki zot maltret zanfan-la ek ti libere sou kosyon 7 zour apre sa dram-la.

Comments

comments