Laflam: Zot Pou Soke Pou Konn Pri Enn Leksi

Prodiksyon leksi pa pou depas plis ki 200 tonn sa lane-la. Se samem ki Small Planters Assiociation (SPA) inn anonse apre ki zot finn regroup 252 manb.

Rezilta: Bann premie leksi pou vann Rs 10 enn, dapre Kreepalloo Sunghoon, prezidan sa asiosiasyon-la. Li soutenir ki li pou difisil pou export leksi sa lane-la. “O-kontrer, pou bizin inport leksi depi La Reunion posibleman.”

Ki zafer koz sa mankman-la? Klima, dapre bann planter. Toutfwa, zot avoue zot pa konpran. Dan La Reunion, ki ena mem klima ki Moris, florezon ti bon. Se samem ki fer zot panse ki problem-la enn lot zafer. Zot deplor enn ‘mank swivi bann teknisyin gouvernman’.

Avek sa menas mankman leksi ki pe plane, SPA inn rankontre minister Agro-indistri yer, Merkredi le 18 Oktob. Zot anvizaz demann bann teknisyin konsey pou kapav kontrol bann plantasyon pli byin ek swet enn soutyin finansie pou kontinie kiltir sa frwi-la.

Li bon pou note ki laplipar bann planter inn koumans kiltir leksi dan plas kann, akoz bann problem pri kann.

Comments

comments