Sa Gran Dimoun-la Ti Ena Rande-Vou Lopital: Pena Lanbilans Pou Enn Madam 91 An

E oui, se enn problem ki boukou dimoun fer fas ek bann plint pe rantre boukou. “Connaissant les contraintes que subit le service ambulancier, les membres du public doivent aussi se montrer raisonnables,” administrasyon Dr A. G. Jeetoo explike.

“En cas de rendez-vous à l’hôpital, le malade doit appeler plusieurs jours avant pour organiser le planning de nos ambulances.” Enn komanter ki finn fer swit a enn plint ki Raju inn fer. “Mo mama ena 91 an. Li soufer plizir konplikasyon, ladan diabet ek ipertansyon.”

“Li swiv tretman lopital Jeetoo. Mardi le 17 Oktob, li ti ena so rande-vou. Monn telefonn lopital pou reklam enn lanbilans, ek zot dir mwa ki pena oken lanbilans disponib ek mo bizin pran enn taxi.” Se samem ki Raju inn fer. “Se trwaziem fwa ki zot refuz mwa enn lanbilans. Mo mama pa abit tro lwin, Résidence Vallijee, me akoz so leta, li pa evidan pou transport li dan enn taxi,” Raju explike.

“Kan nou finn arive, medsin ki finn examinn li inn dir mwa ki li pa ti bizin deplase ek li ti preferab atann medsin sekirite sosial lakaz mem, koumansman lot mwa. Monn insiste ki sa Mardi-la li ti ena rande-vou lopital,” garson-la dir.

Administrasyon inn explike ki si ‘Raju ti sinial servis lanbilans pli avan, zot pa ti pou refuz li transpor. Si zot telefonn mem zour, ki nou kapav fer si enn lanbilans bloke enn lot plas? Nou pa kapav bouskil nou planning,” enn responsab indike. Pou so bann prosin rande-vou, Raju finn prie pou al guet enn surintandan lopital.

Comments

comments