[Exclusive] Nandinee: “Mo patron dir mwa kit mo kopin akoz li pa zouen mwa souvan…”

Nandinee* (non fiktif) ki ena 21 an, travay kom Word Processing Officer depi 2 an. O-komansman tou ti korek dan relasyon ant li ek so kopin, Vishal* (non fiktif), me apre konsey so sef inn donn li, tou inn fini ant zot.

So kopin inn apros nou azordi pou konn lopinyon publik lo so kopinn Nandinee so dezisyon. “Mardi le 17 Oktob mo finn gengn enn mesaz depi Nadinee ek li dir mwa ki li pe fini avek nou relasyon.

Rezon: Li dir ki so sef inn koz bann koze avek li ek dir ki si mo pa zouen li souvan, vedir mo pa kontan li. Mo latet inn koumans fatigue paski monn panse ki so sef pe donn li move konsey,” Vishal explik nou.

Nou viktim doute ki ena kit zafer ant Nandinee ek so sef. Kan linn poz lakesyon avek Nandinee, li finn reponn ek dir li ki so sef estim li kouma so prop tifi. “Mo santi ki li pa korek so sef rant dan nou zafer personel. Sak relasyon diferan ek akoz travay nou pa resi zouen souvan. Depi linn anons mwa sa nouvel-la, mo leker pa anplas,” Vishal konfie.

Nandinee inn koup tou kontak avek Vishal. Kan li telefonn Nandinee pou demann explikasyon, li dir ki so sef inn konsey li ek inn dir li reflesi byin lo so lavi. Depi sa, naryin pa pe mars korek ant zot. Vishal demande: “Eski li korek ki enn responsab CAB rant dan lavi personel 1 koup. Eski li finn rekrit li pou bann problem sosiete ou so prop problem?”

Azordi akoz enn koze ki so sef inn dir, Nandinee inn detrwir zot relasyon. Vishal so latet fatigue ek demann konsey. Si zot ena kitsoz pou dir ou pas enn mesaz, met enn komanter naba.

Nandinee kapav trouve k konpran so relasyon avek Vishal pli byin. Nou viktim inn boulverse. Nou finn konsey Nandinee ek Vishal pou pran desizyon par zot ek pa inflianse par koze enn trwaziem personn. Se zot lavi ek zot bizin trouv enn solisyon.

Comments

comments