Roches-Brunes: Jeovany Sorti Prizon Ek Viktim Enn Agresyon Sovaz Par Mari So Ex, Enn Fam Marye

Jeovany, enn abitan Roches-Brunes ki ena 35 an, finn viktim enn agresyon sovaz Mardi le 17 Oktob ver 20hr. Sa finn arive mem zour kan li finn libere apre ki li finn pass sink zour dan prizon pou non-peyman enn lamann Rs 2000. Alos ki li ti lo enn parking enn restoran, enn group individi inn koumans atak li.

Parmi bann zarm ki finn servi pou tap li: enn marto. Viktim-la dir ki li finn trouv lamor divan li. Jeovany panse ki si li pa ti perdi konesans, li pa ti pou surviv sa agresyon-la. Viktim-la estime ki so bann asayan ti desid pou touy li. Se lapolis, ki finn alerte par proprieter restoran-la, ki finn transport li lopital.

Lapolis dir ki zot konn komanditer sa agresyon-la. Dapre bann informasyon ki zot ena, se mari ex-konkibinn viktim-la ki finn komandit sa atak-la par vanzans.

Pou byin konpran sa zistwar-la, bizin kone ki Jeovany ti pe viv an konkibinaa avek enn fam marye. Li ti akiz so mari pou maltret so fam so zanfan. Jeovany inn dir Child Development Unit (CDU) ki zanfan so ex-konkibinn finn viktim move tretman avek so papa.

Papa-la inn mal dizer sa apre ki Jeovany inn fer bann alegasyon kont li CDU. “Kan mo ti avek mo konkibinn, kan so ex-mari ti pran zanfan-la pandan de zour, li ti deles li. Li pa ti mem begn li. Lakaz kot li ti al viv pena sekirite pou zanfan. Me CDU finn al verifie ek inn trouve ki zanfan-la korek kot li ete. Sa mem ex-mari la finn vinn bat mwa,” Jeovany explike.

Li presize ki so ex-konkibinn inn kit li zour li finn kondane sink zour dan prizon, pou retourn viv avek so mari. Li bon zot kone ki so mari abitie gengn demele avek lazisitis.

Comments

comments