Souillac: Zot Pou Soke Ek Revolte Saki Zot Fer Avek Enn Tifi 15 An Kan Li Al Lekol

Li nepli kapav siport sa sitiasyon-la ek so papa nepli kone ki laport pou tape. Sa adolesant 15 an-la afirme ki li finn viktim arselman ek akt indesan depi bann personn dan so landrwa. Li finn mem esay swiside. Resi..

Louis, enn mason 48 an, separe avek so madam. Le ena sink zanfan lo so sarz, ki ena ant 11 ek 17 an. Enn parmi so bann tifi ena 15 an. Li etudiant ek pe fer Form IV. Li pe viv enn veritab kosmar aktuelman. Li angwase akoz toulezour li terorize par enn group personn ki abit pre avek li, dapre so papa. Li viktim tou kalite arselman.

Louis rakonte: “Kan mo tifi pase, zot koz bann mo deplase, fer li sign avek ledwa ek tir defo avek li. Ena parmi exib zot parti intim divan li.” Sa group individi-la, ki ena 30 an parla, oter sa bann akt indesan-la, dapre papa-la.

“Se bann personn violan, ek zot rod enn bagar asak fwa mo ranpli devwar enn papa. Mo reprimann zot pou pa anbet mo tifi plizir fwa ziska monn mem portp lint avek lapolis Souillac. Me sa pa finn sanz naryin. Mo pa finn gengn asistans neseser avek lapolis ek mo regrete ki, dan enn sitiasyon parey, mo tifi ki pe soufer. Malgre tou mo bon volonte, mo pa trouv oken solisyon a sa problem-la. Lapolis paret inn fatigue trouv mwa. Mo pa mem kone si zot pran mwa o serye ek si zot inn al koz ek sa bann dimoun-la.”

Ek li azoute ki an mwa Septam, so tifi inn rod swiside. “Erezman mo finn rant a-tan depi mo travay pou sap so lavi. Mo nepli kapav al travay parski mo latet pa trankil. Mo per mo tifi fer kitsoz ki pa bizin. Mo per bann dimoun-la fer ditor mo zanfan.”

Solisite pou enn reaksyon pou konn plis lo sa zafer delika-la, responsab divizyon lapolis sa rezyon-la inn asir nou ki enn lanket pou ouver lo sa. Zot invit Louis pou akonpagn so tifi stasyon lapolis Souillac pou fer enn depozisyon kont sa bann personn-la.

Comments

comments