Viol Ek Meurt Chandramah Bullywon: “Plito li ti kokin, mo ti zis bizin lavi mo mama mwa,” So Tifi Dir

Ti enn Lindi. Li ankor rapel sa zour-la koumadir ti yer sa. Pli presizaman le 22 Avril 2013. Enn dat ki finn grave dan so leker. Sa zour-la, Hewantee  Moheeputh, 61 an, inn perdi so mama dan bann sirkonstans atros. Chandramah Bullywon, ki ti ena 80 an, finn viole ek gengn bate amor par Sooriadev Chintamun. Li finn rant dan lakaz viktim-la dan Camp-Fouquereaux, ek li fer fas a enn prose dan lakour asiz.

Plis ki 4 an apre, ena revolt ek tristes dan Hewantee. “Vomie li ti kokin, li ale. Mo ti bizin zis lavi mo mama mwa.” Li azoute: “Li pou gengn manze bwar dan prizon li, tandi ki mo mama pou pouri dan simitiyer!”

Apre sa, finn trouv so larm. Hewantee dir: “Mo pa kone ek kisann-la mo pou rakont sa sagrin-la…” So mama, li ti byin kontan li. “Mo ti fer tou pou mo mama. Mo ti donn li tou lo plato. Mo kwi, bwi, mo fer tou…”

So lakaz, li finn fer enn omaz vivan pou Chandramah Bullywon. Kan nou rant andan so lakaz – “Mo mama ti pe abit-la depi 1951” – Hewantee fer loner a li. “Ein guet mo mama laba, guet mo mama pe asize.” Anfe, dan sak kwin ek rekwin lakaz-la, li finn plas so bann foto. Ena finn akrose lo miray dan salon ziska dan bann lasam, bann lezot finn poze lo bann meb…

Zour dram-la, Hewantee rakonte, li ti al dan enn sesyon lapriyer dan enn sant dan lokalite, kom sak lindi. “Monn kit lakaz ver 12hr15.” Ver 14hr, “kiken inn telefonn dan sant pou dir ki ena enn problem kot mwa. Toutswit monn panse ki mo mama inn fer enn aksidan kan li ti pe al laboutik.”

“Agreser so mama inn survey li, finn atann ki Hewantee kit lakaz avan atak li.”

Me enn fwa sur plas, li konstate ki enn lafoul dimoun ti pe bat Sooriadev Chintamun. “Se la ki zot inn explik mwa ki finn pase.” Chandramah Bullywon finn kondwir a lopital antretan.

Agreser so mama inn survey li, ek atann ki Hewantee kit lakaz pou atak viktim-la. Sa ‘monst’-la, li dir, finn rant andan lakaz par lafenet. Pa ti en gril sekirite.

“Mo mama inn soufer boukou avan rann lam. Li pa ti merti konn enn lafin osi atros,” Hewantee Moheeputh dir. “Li ti korek avek so bann lantouraz…” Li rakont enn anekdot: “Mo mama pa ti kontan met fos dan, li gengn delika. Li gengn onte ek so fos dan divan dimoun.”

Pou li, pena kesyon pou pardonn li. Dayer, li sir ki Sooriadev Chintamun pa soufer oken problem mantal. “Boug-la ti pe ranz tiyo latant, li ti tonbe lerla li ti fer loperasyon ti met enn ti vis dan so latet.” Hewantee deplore ki a sak fwa zen zom-la konparet lakour, “so papa dir fer pas li kot dokter, dir ki li fou, pou ki li pa al dan prizon.”

Li pa kapav blie sa zour-la. Hewantee indik nou kot so mama finn agrese. “Lo sa lili lamem ki linn fer sa krim-la.”

Comments

comments